Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt in vergelijkingen en parabelen, ontleend aan de palestijnsche natuur en het palestijnsche leven. En de scharen des volks liepen Hem na in steden en woestijnen, en vergaten hun voedsel om den nieuwen Leeraar te hooren.

Maar van waar die hemelsche wijsheid?

Deze wijsheid is onverklaarbaar, als Christus geen God of minstens geen godsgezant is.

a. Christus immers heeft die wijsheid niet aangeleerd in de school der Joden. Hij bezocht immers nooit de joodsche scholen, waar de wet van Mozes verklaard werd, maar groeide op als een werkmanskind, werkte als werkman in het huisje van Nazareth. Vandaar de verwondering der joodsche overheid, toen zij Hem in den tempel hoorde leeraren. „Hoe kent deze de schriften — riepen ze uit — daar hij ze niet geleerd heeft"? Jo. VII, 15. En toen Hij in de stad zijner inwoning op een Sabbat aan het leeraren was, stonden zijn medeburgers verbaasd over zijn wetenschap: „Van waar heeft deze dit alles? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria"? Mc. VI, 2, 3.

Maar al lagen de kiemen van veel christelijke leerstukken en wetten in den joodschen godsdienst opgesloten, toch werd de leer van Christus op de joodsche scholen niet onderwezen. De tijdgenooten van Christus waren geheel vreemd aan de hoofdwaarheden des Christendoms: de H. Drieëenheid, de menschwording, de verlossing door den dood van den Messias, de rechtvaardiging door het geloof zonder de werken der mozaïsche wet, enz. Ze verwachtten wel een Messias, maar zagen in hem een aardsch koning. Christus heeft bovendien veel joodsche wetten afgeschaft en door betere vervangen; Hij heeft de valsche overlevering der Schriftgeleerden en Farizeën verworpen; Hij predikte een godsdienst en zedenleer, zoo in strijd met de toenmalige denkbeelden der joodsche geleerden, dat Hij als eerste martelaar voor zijn leer moest sterven.

Hieruit blijkt tevens, dat het Christendom geen natuurlijke ontwikkelingsvrucht van het Jodendom kan genoemd worden ').

') Zie G. van Noort, De vera Relig. N. 74.

Sluiten