Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heiligheid, dat zelfs een Rousseau bekennen moet: „Voorwaar, is het leven en sterven van Socrates het leven en sterven van een wijze, het leven en sterven van Jezus is het leven en sterven van een God ! 1). En zelfs de goddelooze Renan is vol geestdrift voor de zedelijke grootheid van Jezus 2). Hij noemt Hem den hoeksteen der menschheid. Zijn naam kan niet uit de wereld worden weggenomen, zonder haar in de diepste grondvesten te doen wankelen 3).

Welnu, heeft Jezus uitgeschitterd door bovenmenschelijke •wijsheid, dan was Hij geen zinnelooze, die zich te goeder trouw inbeeldde God te zijn. Is Jezus een toonbeeld van bovenmenschelijke heiligheid, dan was Hij geen gewetenloos bedrieger, die zich tegen beter weten in als God heeft uitgegeven.

Hierbij komt nog, dat Christus geen enkel der middelen en kunstgrepen heeft aangewend, die den bedriegers altijd welkom zijn. Hij trok geen aanhangers door het aanloksel van eer, rijkdom en vermaken; integendeel, Hij eischt van zijn leerlingen nederigheid, onthechting van den rijkdom, versterving; Hij voorspelt hun bovendien vervolging en lijden en dood. De machtigen der aarde vleide Hij niet, maar wees hen met vrijmoedigheid op hun gebreken en misdaden. In bedrog lag voor Hem zelf geen gewin; Hij wist, dat de schandelijkste en smartvolste dood Hem wachtte, en voorspelde zijn volgelingen, wat Hij lijden zou. En zoo zien wij Hem ter bekrachtiging van de leer, welke Hij in Judea's steden en dorpen en velden verkondigde, welke Hij voor den Hoogen Raad en den romeinschen landvoogd plechtstatig beleed, met de doornenkroon op het hoofd en het zware kruis op de doorwonde schouders, van spottende vijanden omringd, naar de strafplaats trekken. Op het kruis hangt Hij drie bange uren, gehoond en gesard door de ongeloovigen dier dagen, wier snood bedrijf tot het einde der eeuwen zal voortduren. Geen woord van ongeduld of gramschap ontsnapt aan zijn lippen; maar een gebed voor de beulen stijgt uit zijn hart ten hemel, en een belofte van zaligheid stort troost in het berouwvol hart van den gekruisten moordenaar. Toen Hij eindelijk den dood toestond te naderen, getuigde Hij luide zijn ') Emile IV. 2) Vie de Jésus, p. 447, 449. 3) p. 426.

Sluiten