Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Want in zijn goddelijke natuur kon Hij niet lijden.

De goddelijke natuur is oneindig volmaakt, onveranderlijk en derhalve onlijdelijk en onsterfelijk.

Ofschoon Christus alleen in zijn menschelijke natuur leed en stierf, waren toch dat lijden en deze dood het lijden en de dood van een goddelijken Persoon, en derhalve van oneindige waarde (bl. 73).

107. Wanneer heeft Christus voor ons geleden?

Christus heeft geheel zijn leven voor ons geleden, maar op het laatst van zijn leven heeft Hij grootere smarten geleden dan ooit een mensch verdragen heeft.

1°. Christus heeft geheel zijn leven voor ons geleden. Het lijden van Christus begon reeds vóór zijn geboorte. De ziel van Christus heeft geleden van het eerste begin harer schepping. Die heilige ziel immers droeg den last van alle zonden der wereld; zij kende tot in de kleinste bijzonderheid al het lijden, dat de H. menschheid in den loop van drie en dertig levensjaren zou verduren; zij voorzag de grievende ondankbaarheid der menschen, de eeuwige verdoemenis van ontelbare zielen, voor wie het werk der menschwording en de kruisdood niet alleen nutteloos, maar zelfs oorzaak van grooter ellende zou zijn.

Van zijn geboorte af heeft Christus naar ziel en lichaam geheel zijn leven voor ons geleden. Reeds bij zijn geboorte lijdt Hij koude en gebrek in een arme grot, want alle huizen en alle harten waren voor den menschgeworden God gesloten; eenige weken later moet een overijlde vlucht Hem onttrekken aan het moordend staal van Herodes; zijn eerste kinderjaren moest Hij doorbrengen in een afgelegen en heidensch ballingsoord; te Nazareth moest Hij, als arm werkman, voor het dagelijksch brood dagelijks werken in het zweet zijns aanschijns; in zijn openbaar leven wordt Hij vervolgd, belasterd, gehoond, ter dood gezocht door de priesters en de oversten van zijn eigen volk.

2°. Maar op het laatst van zijn leven heeft Hij grootere smarten geleden dan ooit een mensch verdragen heeft.

Sluiten