Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(veel meer) over u zelve en uw kinderen. Want ziet, er zullen dagen komen, waarin men zeggen zal: Gelukkig de

onvruchtbaren en de schoot, die niet gebaard heeft Alsdan

zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons! en tot de heuvelen: Bedekt ons! Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden"?

(Aft. XXVII, 31—33; Mc. XV, 20—22; Lc. XXIII, 26—32; Jo. XIX, 16—17).

Nu wij Jezus, met doornen gekroond, zijn zwaar kruis langs den lijdensweg zien voortsleepen, moeten wij diep in den geest en het hart prenten: „Indien iemand mijn volgeling wil zijn, hij verloochene zich zeiven, en neme zijn kruis op en volge Mij". Mc. VIII, 54. „Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mijner niet waardig". Mt. X, 38. Als leerlingen van Christus moeten wij onzen eigen wil verloochenen, het lijden, ons door God toegezonden of ook door de menschen aangedaan, niet met weerzin — gelijk Simon van Cyrene aanvankelijk deed — maar met liefde verdragen. God zal ons niet boven onze krachten beproeven, en bij het lijden door zijn genade ons een Simon van Cyrene zijn.

De Kruisiging.

Calvarië is bereikt, de kruisiging begint. Volgens joodsch gebruik gaf men den veroordeelden wijn, gemengd met mirre of bittere kruiden, om hun gevoel eenigermate te verdooven en hun pijniging te verzachten. De soldaten gaven Jezus van dien drank en Jezus proeft ervan, maar wil er niet verder van drinken, want Hij wilde zijn lijden niet door bedwelming verzachten. Zoodra Jezus van den wijn geproefd heeft, wordt Hij, op zijn lendenkleed na, schandelijk ontkleed. Zijn onderkleederen waren aan zijn bloedende wonden vastgehecht, zoodat deze door de ontkleeding weder geopend werden. Nu werden zijn handen en voeten met vier spijkers aan het kruis vastgenageld. x) Het is de verschrikkelijkste en

') Het was bij de Romeinen gebruikelijk, den kruiseling aan het reeds geplante kruis met touwen op te hijschen en vervolgens vast te nagelen. Wijl de kruisen zeer laag waren en de voeten des kruiselings bijna den grond raakten, was deze wijze van kruisigen niet moeilijk.

Sluiten