Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paaschfeest is het feest van het herboren menschdom. Het wordt, volgens voorschrift van het concilie van Nicea (325), gevierd op den Zondag, die volgt op den 14en Nisan, d. i. op den eersten Zondag na de volle maan, die op de dag- en nachtevening der lente volgt (tusschen 22 Maart en 25 April). Al is de wereld op Goeden Vrijdag door den kruisdood verlost, toch vieren wij het feest der verlossing op Paschen, omdat door de verrijzenis van Christus gebleken is, dat zijn dood inderdaad de dood van den menschgeworden Zoon Gods, het bloedig zoenoffer voor de verlossing der wereld geweest is. Daarom schreef de H. Paulus: „Is Christus niet verrezen, dan is uw geloof vergeefsch; want dan zijt gij in uw zonden". I Cor. XV, 17 *).

124. Waaruit weten wij, dat Christus waarlijk verrezen is?

Dat Christus waarlijk verrezen is, weten wij vooral uit de getuigenissen van zijne leerlingen, aan wie Hij meermalen verscheen en zijne verheerlijkte wonden toonde.

Wij gelooven, dat Christus werkelijk verrezen is, omdat God ons deze waarheid heeft geopenbaard en door de Kerk te gelooven voorhoudt. Wij belijden deze waarheid in het

symbolum met de woorden: „Ik geloof in Jezus Christus

die den derden dag verrezen is van de dooden". Wij gelooven deze waarheid om het gezag van den openbarenden God.

De verrijzenis van Christus is echter niet alleen een voorwerp van het geloof, maar ook een voorwerp van natuurlijke wetenschap. De verrijzenis immers is een geschiedkundig feit, dat, even als andere feiten van dien aard, door natuurlijke bewijzen kan bewezen worden. Wij mogen er bijvoegen, dat het feit der verrijzenis op zulke vaste geschiedkundige bewijzen steunt, dat de geschiedkundige waarheid van geen enkele andere gebeurtenis op hechter bewijzen rust.

*) Over het Paaschfeest leze men Brouwer, Het Kerkelijk Jaar, bl. 244.

Sluiten