Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeput, om aan het wonder te ontkomen, en aan geen enkele vermocht men een schijn van waarheid te geven. Eén antwoord slechts blijft er: De Christus is door eigen macht uit het graf opgestaan. Hij is lichamelijk verrezen" J)!

Tegen de Modernisten (Lamentabili, N. 36) zij hier nog opgemerkt, dat de verrijzenis, al is zij een feit van de bovennatuurlijke orde, toch tegelijk een feit is van de orde der geschiedenis. Al gaat de verrijzenis al de natuurkrachten te boven, al is voor ons de verheerlijking van het verrezen lichaam een geheim, toch is de verrijzenis en de verheerlijking des lichaams mogelijk bij den almachtigen God. Tegelijk is dit bovennatuurlijk feit een voorwerp der menschelijke waarneming. De leerlingen immers konden met hun zintuigen waarnemen, dat het lichaam van Christus gestorven was, en bij de verschijningen wederom waarnemen, dat hetzelfde lichaam leefde.

Waarom verscheen de verrezen Christus alleen aan zijn vrienden?

De ongeloovigen vragen: Als Christus werkelijk verrezen is, waarom verscheen Hij dan alleen aan zijn vrienden, waarom niet aan zijn vijanden, aan de sanhedristen ? Dan immers zou zijn verrijzenis klaarblijkelijk zijn, dan zouden allen in Hem geloofd hebben. Dezelfde vraag werd reeds in de 2e eeuw gesteld door den heidenschen wijsgeer Celsus 2).

Wij antwoorden: 1°. Het getuigenis van vrienden moge verdacht zijn, als er hartstocht of eigenbelang in het spel komen, het is geloofwaardig, als zelfverloochening, lijden, marteldood het getuigenis moeten bevestigen. De geloofsbrieven, welke de Apostelen van Christus ontvingen, waren hun wondermacht en hun stervensmoed.

2°. Christus verscheen niet alleen aan zijn vrienden maar ook aan zijn vijand en vervolger Saulus op den weg naar Damascus. {Act. IX, 3). Nu die vijand vriend van Christus werd, wordt ook zijn getuigenis als verdacht verworpen. Was

') p. 58. 2) Bij Orig-enes, Contra Celsum II, 63. De godloochenaars (b. v. Multatuli, Gebed van een twijfelaar) eischen eveneens, dat God, indien Hij bestaat, zich aan elk hunner openbare.

Sluiten