Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk van den Heiligen Geest het bovennatuurlijk leven der heiligheid, waardoor zij welgevallig aan Christus is. Dit bovennatuurlijk leven stort de Kerk in al haar ledematen. Zij immers heiligt haar kinderen door haar openbare gebeden, haar Sacramenten, haar onbloedig offer. Maar het is de Heilige Geest, die met haar medebidt door onuitsprekelijke verzuchtingen; die de stoffelijke teekenen der genade bezielt met heiligende kracht; die uit het volk de priesters uitkiest, heiligt en naar het altaar leidt.

2°. De Heilige Geest bestuurt de Kerk. Christus is en blijft het onzichtbaar Hoofd der Kerk; maar Hij bestuurt haar door den Heiligen Geest, die van Hem en den Vader uitgaat en in de wereld gezonden wordt. De Bisschoppen worden door den Heiligen Geest aangesteld, om de Kerk Gods te besturen (Act. XX, 28), en hun bevel is tevens het bevel van den Heiligen Geest. Daarom ook schreven de Apostelen, toen zij op de kerkvergadering van Jeruzalem een wet hadden uitgevaardigd, aan de geloovigen: „Het heeft den Heiligen Geest en ons behaagdAct. XV, 28. Aan die inwerking van den Heiligen Geest dankt de Kerk haar heilig bestuur, ondanks menschelijke zwakheid en zonde.

3°. De Heilige Geest bewaart de Kerk voor elke dwaling tot het einde der wereld. De Heilige Geest is de onzichtbare Leeraar, die door Christus aan zijn Kerk beloofd is: „Hij (de Vader) zal u een anderen Helper geven, om in eeuwigheid bij u te blijven, den Geest der waarheid. Hij zal u de gansche waarheid leeren". Jo. XIV, 16, 17; XVI, 13. Hij verlicht de Paus en de Bisschoppen, om de leer van Christus onvervalscht te bewaren en te verkondigen, de dwalingen te veroordeelen, de geloofsgeschillen met onfeilbaar gezag te beslechten. Maar dezelfde Leeraar, die door den mond van het kerkelijk leergezag de waarheid leert, schrijft ook die waarheid in de harten van het christenvolk, legt in die harten dien onbedorven geloofszin, welke alle gevaarlijke nieuwigheid verafschuwt. Aan dien goddelijken Leeraar dankt de Kerk haar onverbreekbare geloofseenheid en onwankelbare zekerheid. Bij de sekten integendeel, die zich van de Kerk, en daardoor ook van den Heiligen Geest hebben afgescheiden, zien wij

Sluiten