Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als nu de mensch, door de bovennatuurlijke deugden en gaven verrijkt, bereidvaardig aan de ingeving van den Heiligen Geest gehoorzaamt, zal hij als een kern-gezonde boom heerlijke vruchten dragen, en in de eeuwige zaligheid het gewin dier vruchten genieten J). Van die vruchten schrijft Paulus: „De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedertierenheid, goedheid, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, trouw, zedigheid, kuischheid, reinheid". Gal. V, 22, 23.

129/. Hoelang- blijft de Heilige Geest in de harten der rechtvaardigen ?

De Heilige Geest blijft in de harten der rechtvaardigen, zoolang zij zuiver zijn van doodzonde.

De Heilige Geest bezoekt onze ziel, niet gelijk een koning zijn bevoorrechten onderdaan, een vriend zijn uitverkoren vriend bezoekt, maar Hij komt in onze ziel wonen, om daar eeuwig te verblijven (Jo. XIV, 16), indien wij Hem door de doodzonde niet uit onze ziel verdrijven. Daarom schrijft de leerling der liefde: „God is liefde; en wie in de liefde verblijft, verblijft in God, en God in hem". I Jo. IV, 16.

Hieruit blijkt, welk een verschrikkelijk kwaad de doodzonde is. Deze zonde toch verjaagt den Heiligen Geest uit zijn heiligdom, vernielt zijn tempel, en verwijdert den mensch van God, het oneindig Goed. Met God is ook de zoete zielevrede verdwenen. Dit verlies der genade is grooter dan de ondergang der geheele wereld, want de genade, ook slechts van één mensch heeft meer waarde dan de geheele schepping 2). En toch denkt de mensch zoo weinig aan dien kostbaren schat, dien hij in zijn hart draagt, en, lichtzinniger dan Esau, verspilt hij dien schat voor een oogenblikkelijk genot, dat zijn hart ledig laat en zijn geweten met wroeging vervult.

130. Hoe heeft de Heilige Geest zich vertoond?

De Heilige Geest heeft zich vertoond:

1. in de gedaante van eene duif bij den doop van Christus;

2. in de gedaante van vurige tongen op het Pinksterfeest.

1. 2. q. 70, a. 1. 2) 1. 2. q. 113, a. 9, ad 2.

Sluiten