Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elke menschelijke, aan een eeuwige ontwikkeling onderworpen (Lamentabili, N. 53) J).

Toch kan men, volgens het Modernisme, in zekeren zin zeggen, dat de Kerk door Christus is ingesteld, wel niet persoonlijk, niet onmiddellijk, maar toch middellijk, in zoover n.1. het christelijk bewustzijn in Christus zijn oorsprong vindt en de Kerk zelve aan dit voortlevend en zich immer ontwikkelend bewustzijn haar instelling te danken heeft 2).

De Katechismus zegt: Christus zelf heeft de Katholieke Kerk gesticht.

De werkelijke en historische Christus (d. w. z. Christus zelf, gelijk Hij in werkelijkheid op aarde geleefd heeft en door de geschiedenis gekend wordt, en niet de denkbeeldige Christus, dien het gevoelsgeloof der eerste Christenen volgens de ketterij der Modernisten zich heeft uitgebeeld) heeft, terwijl Hij nog onder ons verbleef (d. i. vóór zijn hemelvaart), onmiddellijk en rechtstreeks (d. i. niet door gelijkgezinde volgelingen) de Kerk gesticht3). Die Kerk heeft Christus zelf ingericht als een ware, zelfstandige maatschappij, geheel onderscheiden van de synagoog der Joden.

I. De werkelijke en historische Christus heeft, terwijl Hij nog onder ons verbleef, onmiddellijk en rechtstreeks de Kerk gesticht.

In de volheid der tijden heeft de eeuwige Zoon Gods de menschelijke natuur aangenomen, om met alle volken der aarde een Nieuw Verbond te sluiten, om een godsrijk te stichten, dat geen einde aanschouwen zal (Deel I, bl. 53—56). Over het laatste tijdvak der wereldgeschiedenis zal de Godmensch, het licht der wereld, stralen als een eeuwige zon, bij wier opgang een dag zal aanlichten, waarover geen avond meer dalen zal. Hij, en Hij alleen, is volgens de Profeten de eeuwige Profeet, Hoogepriester en Koning (Deel II, bl. 57). Zoolang een menschelijke geest kan dwalen, zal Hij leeraren; zoolang een menschelijke wil kan zondigen, zal de verzoenende kracht van zijn bloedig kruisoffer door de onbloedige vernieuwing in het H. Misoffer vergeving verwerven; zoolang

') Denzinger, N. 2052, 2053. 2) Pascendi, Denzinger, N. 2088. 3) Deze geloofsleer moeten alle priesters onder eede belijden, krachtens het Motu proprio van Pius X van den len Sept. 1910.

Sluiten