Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadat een gezongen H. Mis ter eere van den Heiligen Geest is opgedragen, onder het zingen van het „Veni Creator", naar het conclave, of de plaats, waar de keuze geschieden moet. Zij worden geheel van de buitenwereld afgesloten en mogen het conclave niet verlaten, voordat de Paus gekozen is. Twee derden der stemmen beslissen de keuze. Zoodra de keuze bekend is, wordt den gekozene afgevraagd, of hij zijn verkiezing aanneemt. Bij aanneming ontvangt de gekozene onmiddellijk van Christus de volmacht van Petrus, zonder dat er nog eenige toestemming of bekrachtiging van den kant der Kardinalen of der Kerk vereischt wordt.

Gelijk Simon, Jona s zoon, den naam van Petrus ontving, kiest de nieuwe Paus een nieuwen naam, nimmer echter den naam van Petrus, uit eerbied voor den Prins der Apostelen. Nu wordt door den eersten der Kardinaal-diakens de verkiezing van den Paus aan het volk afgekondigd.

Hierop volgt nog de kroning. De Paus neemt plaats op een troon, die op de bovenste portiek der vaticaansche basiliek is opgericht en dan kroont hem de oudste Kardinaaldiaken met de driekroon, terwijl hij de volgende woorden spreekt: „Ontvang de tiaar met drie kronen versierd, en gedenk, dat gij zijt de Vader der vorsten en koningen, de Bestuurder der wereld, de Plaatsvervanger van onzen Zaligmaker Jezus Christus op aarde, wien eer en heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen".

De Kardinalen.

De Kardinalen der heilige Roomsche Kerk zijn de voornaamste raadsleden en medehelpers van den Paus in het bestuur der Kerk. Aanvankelijk minder in waardigheid dan de Bisschoppen, zijn zij, na de bul Supernae van Eugenius IV, ("f 1447) de hoogsten na den Paus en voeren zij krachtens het decreet van Urbanus VIII, van den 10" Juni 1630, den titel van Eminentie. Na den dood van den Paus waken zij over de belangen der Kerk en kiezen een nieuwen Opperpriester.

Het college der Kardinalen telt, als het voltallig is, sedert de constitutie Postquam vetus van Sixtus V van den 15" Dec. 1586, 70 leden, naar het getal der 70 Ouderlingen, die Mozes

Sluiten