Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. te voorzien in de noodzakelijke of nuttige uitgaven, die de Paus, als hoofd der Kerk, te doen heeft; die toelage werd bovendien door den Paus geweigerd, omdat hij zijn waardigheid en vrijheid niet voor een judaspenning mocht verkoopen, noch den schijn aannemen, in den heiligschennenden roof van Sint-Pieters erfdeel te berusten.

Toen Pius IX in 1860 van zijn schoonste en rijkste provinciën beroofd was en slechts een zevende gedeelte van zijn grondgebied overhield, zat hij voor ondragelijk financiëele lasten. Een vergelijk met Italië omtrent de verdeeling der staatsschuld was onmogelijk, want in dit vergelijk zou de schijn gelegen hebben van goedkeuring of berusting in den roof, door Italië gepleegd. De Paus zag zich derhalve verplicht, de rente te betalen der volle schuld, die voor een groot gedeelte door de revolutiemannen in 1849 gemaakt was. -Hij had bovendien een betrekkelijk groot leger noodig, om zijn grondgebied tegen binnen- en buitenlandsche revolutiemannen te beschermen en moest voorzien in het onderhoud zijner getrouwe ambtenaren, die uit de geroofde provinciën naar Rome de wijk hadden genomen !). De vijanden van de Kerk en van het Pausschap juichten reeds om het naderend bankroet van den Heiligen Stoel en den val van het Pausschap, maar zij hadden gerekend buiten de onuitputtelijke offervaardigheid der Katholieken. De tijd was gekomen, dat het werk van den Sint-Pieterspenning den vorm zou aannemen eener blijvende en vastgeregelde instelling.

Aan het bisdom van Gent komt de eer toe, het eerst den Sint-Pieterspenning als een vastgeregelde instelling te hebben ingevoerd. Den 30" Nov. 1859 verspreidden eenige Vincentianen, die zich tot een comitee vereenigd hadden 2), een circulaire door het bisdom, waardoor de Vlamingen tot de instelling van den Sint-Pieterspenning werden opgeroepen, en reeds mocht het comitee in zijn verslag, in de zitting van den 14" Maart 1860 uitgebracht, getuigen: „de stichting van den Sint-Pieterspenning bestaat en bloeit heden in al de parochiën van het bisdom".

Te Rome werd in den loop van 1860 de broederschap van

) Mgr. Franc. Nardi 1. c. 2) Graaf cl'Alcantara was voorzitter, Willem Verspeyen, de bekende redacteur der Bien Public, was secretaris.

Sluiten