Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sint-Pieter opgericht, om den Apostolischen Stoel „door gebeden en werken te helpen in deze kommervolle tijden". Zij werd door Pius IX op den 31" October 1860 met aflaten verrijkt en op den 4n Nov. tot aartsbroederschap verheven. In de audiëntie van den 28" April 1861 werd het verzoek van den Aartsbisschop van Utrecht en van de Bisschoppen van Nederland ingewilligd, aan de broederschap in hun bisdommen al de aflaten toe te passen, welke aan de romeinsche aartsbroederschap verleend zijn a).

De voornaamste aflaten zijn de volgende:

Een volle aflaat 1°. op den dag der inschrijving. (Voorwaarden: Biecht en H. Communie). 2°. Op het feest van de Apostelen Petrus en Paulus (29 Juni), van Sint-Pieters-Stoel te Rome (18 Januari) en van Sint-Pietersbanden (1 Augustus), of op den Zondag, die onmiddellijk op elk dezer feesten volgt 2). (Voorwaarden: Biecht, H. Communie, bezoek eener openbare kerk en gebed volgens de meening van Z. H. den Paus). 3°. In het doodsuur. (Voorwaarden: Biecht, H. Communie, en indien deze onmogelijk zijn, moet men met den mond, en indien ook dit niet kan, minstens met het hart den Naam van Jezus aanroepen) 3).

Wij besluiten deze korte verhandeling over den Sint-Pieterspenning met den schrijver in de Maandrozen: „De aalmoes van den aan Petrus gegeven penning moet allen dierbaar zijn, als het tijdelijk hulpmiddel om het middelpunt der katholieke eenheid te bevestigen, om het licht der katholieke waarheid te doen uitstralen over de aarde. Daartoe te mogen en te kunnen bijdragen, moet als een geluk worden gewaardeerd; en zooals kinderen in het huisgezin met elkander wedijveren, om een beminden vader te eeren, aldus behooren alle Katholieken met elkander een broederlijken wedstrijd aan te gaan, om de eerste plaats te veroveren in het geven naar vermogen" 4).

') Door Mar. Joannes van Hooydonk, werd op den 2:1 Februari 1861 in alle parochiekerken en openbare kapellen van het bisdom van Breda de broederschap opgericht en de geldelijke bijdrage op één cent per maand gesteld. Op den 15" Mei werden aan haar al de aflaten der aartsbroederschap toegepast. Litt. past. II, bl. 196—202. 2) Litt. past. II, bl. 244. 3) Pius IX, 31 Oct. 1860. Litt. past. bl. 199. ") 1905, bl. 364. Zie Conc. Prov., p. 265.

Sluiten