Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het kerkelijk gezag zijn de drievoudige band, die de vele menschen tot één godsrijk vereenigt; Christus spreekt dan ook maar van één Kerk, die Hij bouwde op de steenrots, van één kudde en één herder.

148. Kan men de ééne ware Kerk kennen?

Ja; men kan de ééne ware Kerk kennen; want Christus heeft eene zichtbare Kerk gesticht, en haar uitwendige kenteekenen gegeven.

Volgens de Protestanten is de bijbel, en de bijbel alleen, regel en rechter in geloofszaken. Hij bevat alle waarheden, behoeft geen uitleg, mag door eenieder naar eigen inzicht verstaan worden. Hierbij komt nog het zaligend geloof zonder de werken. Elk kerkelijk gezag, elk uitwendig priesterschap is derhalve overbodig. Christus heeft dan ook geen kerkelijke maatschappij met een gezag en andere maatschappelijke instellingen in het leven geroepen. De Kerk, die Hij stichtte, is niets anders, dan de onzichtbare vereeniging van alle uitverkorenen (Wicleff.), ofwel van alle rechtvaardigen (Donatisten), ofwel van allen, die met een rechtzinnig hart in Christus gelooven (Protestanten).

Deze laatste dwaling, die een noodzakelijke gevolgtrekking is uit de hoofdbeginselen der hervorming, werd nog te gretiger door de Protestanten aangegrepen, wijl zij hun een redster in den nood scheen. De Protestanten immers werden door de Katholieken voor de lastige vraag geplaatst: Gij moet toegeven, dat Gods Kerk onvergankelijk is — Zij bestond derhalve vóór het jaar 1517. Bij u was ze niet, bij u kon ze zelfs niet zijn, want gij zelf waart er nog niet. Waar was dan de Kerke Gods, als zij niet bij de Roomschen was?

Toen volgde bij de Protestanten het beroep op de onzichtbare gemeenschap: deze alleen is de ware Kerk, de ééne, de heilige, de katholieke, de apostolieke, de onvergankelijke. Zij alleen is de Kerk der goddelijke beloften. Zij bleef te allen tijde bestaan, ook tijdens de babylonische gevangenschap onder het Pausdom. Toen ook kende de Heer de zijnen, die

Sluiten