Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn Kerk geschonken. Onder die gaven komen o. a. het geloof, de hoop en de liefde, waardoor de geloovigen met Christus en met elkander in bovennatuurlijke gemeenschap zijn, en niet het minst de heiligmakende genade, waardoor de mensch tot kind Gods herboren en zelfs Gode gelijkvormig wordt.

De Kerk, het geheimzinnig lichaam van Christus.

De Kerk is het geheimzinnig lichaam, waarvan Christus het Hoofd is. Daarom wordt zij door Christus gevoed en gekoesterd (Eph. V, 29), en stroomt er uit Christus immer nieuwe levenskracht door alle leden zijner Kerk. Als geheimzinnig lichaam is de Kerk zelfs de voltooiing van den Christus (Eph. I, 23), niet ten volle van Christus onderscheiden; want, gelijk in het natuurlijk (physiek) lichaam de vele ledematen maar één lichaam zijn, evenzoo is ook (de mystieke) Christus (I Cor. XII, 12). Christus is derhalve met zijn geloovigen één zedelijke persoon geworden, zoodat de aalmoes, den minste der broederen toegereikt, aan Christus geschonken, de vervolging, den leerlingen aangedaan, tegen Christus gericht is (Mt. XXV, 40; Act. IX, 5).

De Kerk, het beeld van Christus.

De Kerk is gevormd naar de gelijkenis van Christus. Gelijk in Christus, den Godmensch, de onzichtbare, goddelijke Natuur en de zichtbare, menschelijke in de eenheid van den goddelijken Persoon voor eeuwig onafscheidelijk vereenigd zijn, zoo is ook in de Kerk het onzichtbaar goddelijke met het zichtbaar menschelijke verbonden tot een onverbreekbare eenheid. En gelijk in Christus de onzichtbare goddelijke Natuur door den sluier der H. Menschheid heen uitstraalde in werken van goddelijke kracht, eveneens openbaart zich het goddelijke, dat de Kerk bezielt, in werken van bovenmenschelijke heiligheid x).

149. Welke zijn de kenteekenen der ware Kerk?

De ware Kerk is: één, heilig, katholiek en apostolisch.

') Mannens, N. 463, 464; Van Noort, N. 71—76.

Sluiten