Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het vorig antwoord zegt de Katechismus: men kan de ééne ware Kerk kennen; want Christus heeft een zichtbare Kerk gesticht, en haar uitwendige kenteekenen gegeven. Nu komt de vraag, welke die uitwendige kenteekenen zijn. De Protestanten beweren, dat men aan de overeenstemming met Christus' leer, gelijk die in den bijbel geschreven staat, zien moet, of een of ander kerkgenootschap in overeenstemming met de ware, onzichtbare Kerk is.

Volmondig geven wij toe, dat elk kerkgenootschap, welks leer in strijd is met de H. Schrift, een valsche, een kettersche kerk is. Maar dit is hier de vraag niet. Hier dient uitgemaakt, of de oprechte verkondiging van het woord Gods inderdaad als kenteeken der ware Kerk gelden kan.

Vooreerst dan de vraag: Welk zijn de eigenschappen van een waar kenteeken?

In het algemeen is een kenteeken iets, dat ons tot de kennis brengt van iets anders, dat niet gekend is. Zoo is b.v. de vlag het kenteeken voor den landaard van het schip. Bijgevolg moet een kenteeken gemakkelijker kenbaar zijn dan de zaak, die er door gekend moet worden.

Met betrekking tot de Kerk, kan een kenteeken niets anders zijn, dan een, in het wezen der Kerk gewortelde, van haar onafscheidbare eigenschap, welke van zelf in het oog springt, zeer gemakkelijk door den ernstigen toeschouwer wordt opgemerkt, en alleen in de ware Kerk gevonden wordt.

Nu begrijpt ieder, dat het een uiterst moeilijke taak is, de verkondiging van het goddelijk woord met de H. Schrift te vergelijken. Hierbij komt nog, dat de bijbel zeer duister is, zóó duister zelfs, dat de meest uiteenloopende sekten zich op den bijbel beroepen. En wie waarborgt den zoekende de getrouwheid der bijbelvertaling? Of liever: hoe weet die waarheidzoekende twijfelaar, of de bijbel wel inderdaad Gods woord is? In den bijbel zelf wordt bovendien geen volledige lijst van bijbelsche boeken gevonden. Het blijkt dus, dat het protestantsche kenmerk onmogelijk het ware kenmerk zijn kan.

De ware kenteekenen dan zijn de Eenheid, de Heiligheid, de Algemeenheid, de Apostoliciteit. Deze vier eigenschappen der christelijke Kerk zijn geloofswaarheden, afgekondigd door het

Sluiten