Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij komt nog, dat het offer der Nieuwe Wet, naar Malachias' voorspelling (I, 11), in alle wereldstreken aan God zal worden opgedragen: „Want van den opgang der zon tot aan den ondergang is mijn Naam groot onder de volkeren, en op alle plaats wordt geofferd en opgedragen aan mijn Naam een reine offerande; want groot is mijn Naam onder de volkeren, zegt de Heer der heerscharen".

Op deze algemeenheid wijzen ook de Kerkvaders. „Wij moeten, zegt de H. Augustinus, den christelijken godsdienst belijden, en gemeenschap houden met die Kerk, welke katholiek of algemeen is, en ook algemeen of katholiek genoemd wordt, niet alleen door haar kinderen, maar zelfs door haar vijanden" '). „Wanneer gij dan, zegt de H. Cyrillus van Jeruzalem, de steden doorreist, vraag dan niet, waar Gods Huis staat; want ook de kettersche sekten noemen hun spelonken huizen Gods. Vraag ook niet, waar de Kerk staat, maar waar de Katholieke Kerk staat; want dit is de eigennaam van deze heilige Kerk, ons aller Moeder" 2). Daarom zei reeds Pacianus in de 4e eeuw: „Christen is mijn naam, Katholiek mijn familienaam" 3).

IV. Apostoliciteit.

De Kerk van Christus moet apostolisch zijn, d. w. z. 1°. zij moet door de Apostelen gevestigd zijn; 2°. zij moet dezelfde leer belijden, die de Apostelen verkondigd hebben; 3°. zij moet door de wettige opvolgers der Apostelen bestuurd worden.

a. Zij moet door de Apostelen gevestigd zijn; want niemand anders is door Christus aangesteld, om de Kerk te stichten. Daarom schreef Paulus, dat de Apostelen het fondament zijn der Kerk, wier hoeksteen Jezus Christus zelf is. (Eph. II, 20).

b. Zij moet dezelfde leer belijden; want de Kerk van Christus moet de leer van Christus belijden. Welnu, die leer is verkondigd door de Apostelen.

c. Zij moet door de wettige opvolgers der Apostelen bestuurd worden. De Apostelen hadden van Christus den last ontvangen, zijn Kerk te vestigen over geheel de aarde. Maar

') De vera religione, 12. 2) Catech. VIII. s) Epist. I ad Sympron.

Sluiten