Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geloovigen stroomen den tempel binnen, om dezelfde H. Geheimen te vieren, dezelfde H. Sacramenten te ontvangen, die in zijn parochie worden uitgedeeld. Door hun pastoor en hun Bisschop zijn ook deze parochianen, even gelijk hij, in gemeenschap met den Romeinschen Hoogepriester, den Herder van alle lammeren en schapen. Het hedendaagsch Credo der R. K. Kerk is het Credo van lang vervlogen eeuwen. Het evangelie, door Christus geleeraard, door Petrus te Jeruzalem, te Antiochië en te Rome verkondigd, door de Apostelen over alle wereldstreken verspreid, door den H. Joan. Chrysostomus te Constantinopel, door den H. Augustinus te Hippo, door den H. Ambrosius te Milaan, door den H. Remigius in Frankrijk, door den H. Bonifatius in Duitschland, door den H. Patricius in Ierland, door den H. Augustinus in Engeland, door den H. Willebrordus in Nederland gepredikt, wordt vandaag nog in de Roomsche Kerk beleden, zal ook morgen, zal altijd in die Kerk beleden worden, en door haar apostelen aan de heidenen in alle landen verkondigd en door hun martelaarsbloed bezegeld worden J).

„Ofschoon over geheel de wereld verspreid, zegt de H. Irenaeus, bewaart toch de Kerk het geloof, dat zij van de Apostelen ontving, als bewoonde zij één en hetzelfde huis; gelooft zij overal dezelfde waarheden, als hadde zij slechts één ziel en één hart; leer aart zij overal hetzelfde, als hadde zij slechts één mond" 2). Altijd en overal heeft de Roomsche Kerk die eenheid als haar dierbaarste erfgoed bewaard en verdedigd; daarom veroordeelde zij steeds elke ketterij en scheuring, en wierp zij de ketters en de scheurmakers, als verdorde takken, buiten. Daarom ook veroordeelde Leo XIII, in een schrijven aan Kardinaal Gibbons van den 22" Jan. 1899 het streven van het Americanisme. Sommige Katholieken vonden het doelmatig, ten einde andersdenkenden voor de Katholieke Kerk te winnen, zekere leerstellingen van minder belang te laten rusten, of zoo te verzwakken, dat ze niet meer dien zin hebben, welken de Kerk altijd er aan gehecht

') Gibbons, Het Geloof onzer Vaderen, bl. 25. 2) Adv. haeres. Iib. 1, cap. 10.

Sluiten