Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1506. Bewijs, dat de Katholieke Kerk heilig is.

De Katholieke Kerk is heilig; want zij predikt een heilige leer, — geeft alle middelen om heilig te worden — en brengt altijd Heiligen voort.

De heiligheid is niet bij de Protestanten.

Wij ontkennen niet, dat er veel brave Protestanten zijn, maar hieruit volgt niet, dat het Protestantisme een heilige godsdienst is. Sommige menschen zijn in hun werkelijk leven beter, andere slechter dan hun beginselen. De gestelde vraag geldt beginselen, geen personen.

Maar, stellen wij eerst een vraag vooraf:

Wie waren Luther en zijn bondgenooten in den grooten opstand tegen de Kerk?

Maarten Luther werd den 10" Nov. 1483 te Eisleben in een gezin van behoeftige- ouders geboren. Na een harde jeugd, kwam hij aan de latijnsche school te Maagdenburg en Eisenach, en in 1501 aan de hoogeschool te Erfurt, waar hij in 1505 den graad verwierf van Meester der schoone kunsten. In hetzelfde jaar trad hij, ongeroepen, in het Augustijner-Eremietenklooster te Erfurt1). Hij werd in 1507 reeds priester, en in 1508 door zijn provinciaal, Joannes van Staupitz, tot hoogleeraar der wijsbegeerte benoemd te Wittenberg, waar hij in 1512 Doctor in de godgeleerdheid werd. Van toen af hield hij te Wittenberg voorlezingen over de brieven van Paulus, de psalmen en de geschriften van Augustinus, en predikte bovendien onder een ontzaglijken toeloop van volk, dat getrokken werd door zijn onstuimig redenaarstalent.

Luther was een man, door God met buitengewone gaven verrijkt; maar zijn geest was trotsch, en zijn hartstochtelijk gemoed de speelbal eener overmachtige verbeelding. In het klooster te Wittenberg was, gelijk in veel andere van die dagen, de tucht verslapt, en de jeugdige Luther was zoo met allerlei bezigheden en studie overladen, dat hij zelden tijd had, om zijn brevier te bidden en de H. Mis te lezen 2).

Janssen, Ceschichte des Deutschen Volkes, II14, S. 65. 2) Zoo schreef hij aan Lang te Erfurt. Zie Denifle, O. P. Luther und Luthertum, II2, S. 33..

Sluiten