Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Tafel, om hun ziel te voeden met het Brood der Engelen. En als het onbevlekte offer, dat, naar de voorzegging van Malachias, op alle plaatsen der wereld moet worden opgedragen, een aanvang neemt, dan vereenigen zich allen met den priester, dan plukken zij met volle handen de goddelijke vruchten, die groeiden aan den bebloeden kruisboom op Calvarië.

Ook al de kerkelijke plechtigheden, die het H. Misoffer en de H. Sacramenten omgeven, werken samen, om den eerbeid jegens deze heilige geheimen te versterken.

Op de Zon- en feestdagen hooren de geloovigen priesterlijke woorden, sprekend van hun verlossing, hun roeping, hun zalige toekomst; priesterlijke woorden, niet van menschelijke wijsheid, maar eenmaal door den goddelijken Meester gesproken, door de Apostelen verkondigd, door de Vaderen overgeleverd, door de Kerk met heiligen eerbied bewaard. En ook het kerkgebouw zelf met zijn kunstige lijnen, zijn geschilderde vensters en godsdienstige beelden, is zelfs voor den ongeletterde een boek, waarin hij alles leest, wat hem ter zaligheid dienstig is. Zoo dikwijls de geloovige zijn blik vestigt op de beelden zijner dierbare heiligen, denkt hij aan hun strijd en lijden, maar tevens aan hun zaligen dood, hun eeuwige zegepraal, hun vermogen bij God; dan voelt hij zich door hun voorbeeld opgewekt, door hun voorbede gesterkt, om evenals zij moedig te strijden, geduldig te lijden.

c. De ontelbare vereenigingen, alom opgericht, om de geloovigen te beschermen tegen de gevaren onzer dagen, en hen in het godsdienstig leven te versterken. Wie denkt hier niet aan de Aartsbroederschap der Heilige Familie, de Derde Orde, de Congregaties en Patronaten, Werkliedenbonden, Militairen-vereenigingen, Kruisverbonden, Maria- en Anna-vereenigingen, Retraitehuizen, vereenigingen voor Eer en Deugd, vereenigingen tot bescherming van meisjes, katholieke Studenten-vereenigingen, enz. Bijzondere aandacht verdienen de Seminariën, waar de toekomstige bedienaren van den godsdienst, ver van het gewoel der wereld, onder de leiding van bekwame en deugdzame leeraren, door gebed en studie gevormd worden tot waardige priesters.

De Katholieke Kerk predikt niet alleen een heilige leer,

Sluiten