Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd die dogmaverklaring door de wereld begroet, terwijl de Kerk door haar vijanden van geloofsvervalsching beschuldigd werd. En ziet, den 11° Februari 1858 begonnen te Lourdes in de Massabielle-grot de achttien wonderbare verschijningen van O. L. Vr. aan Bernadette. Deze was de oudste, bijna veertienjarige dochter van den molenaar Fran^ois Soubirous, die zijn molenaarszaak uit armoede met het arbeidersbedrijf verwisseld had. Bij de verschijning op den 25" Februari 1858 ontving Bernadette van Maria het bevel: „Ga drinken en u wasschen aan de bron". Het kind zag geen bron, maar begon op een teeken der Verschijning, ofwel uit innerlijken drang met de vingers in den rechterhoek der grot een kuiltje te delven, dat zich langzaam met water vulde en weldra de beroemde bron werd, die dagelijks duizenden liters water uitstort en ontelbaren ten zegen is 1). Bij de verschijning van den 25" Maart maakte Maria zich aan Bernadette bekend met de woorden: „Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis".

Ontelbaren hebben te Lourdes genezing gevonden. De mannen der ongeloovige wetenschap kunnen het niet langer loochenen, maar wijl er geen wonderen mogen gebeuren, trachten zij al die genezingen op natuurlijke wijze te verklaren, n.1. door de kracht der verbeelding, der suggestie, des zenuwgeloofs (zie Deel I, bl. 47). 2). Veel, ook werkelijke genezingen kunnen niet met zekerheid onder de wonderen gerangschikt worden, omdat het mogelijk is, dat natuurlijke oorzaken, b.v. de verbeelding, de auto-suggestie, in het spel waren; en dit zal met ziekten van zenuwachtigen aard dikwijls het geval zijn. Maar hier tegenover staat, dat er te Lourdes ook genezingen plaats hebben, die onmogelijk het werk van bloot-natuurlijke oorzaken zijn. De bekende Dr. Boissarie, die

') De meesten meenen, dat deze bron vroeger in het geheel niet bestond; sommigen beweren, dat deze bron wel op bovennatuurlijke wijze door Bernadette ontdekt is, maar toch reeds, onder het zand verborgen, aanwezig was (officium Apparitionis B. M. V. Immac. L. IV). Het scheikundig onderzoek heeft bewezen, dat het water der bron geen enkele genezingwekkende kracht bezit. De genezende kracht van het water is derhalve bovennatuurlijk. 2) Het is wel treurig, dat zelfs veel katholieke geneesheeren uit menschenvrees hun geloof aan wonderen niet durven belijden.

Sluiten