Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sinds veel jaren de genezingen te Lourdes wetenschappelijk onderzocht heeft, verhaalt in zijn werk „Les grandes guérisons de Lourdes" veel plotselinge genezingen van inwendige wonden, van maagzweren, kanker enz. En Georges Bertrin schreef een „Histoire critique de Lourdes", waarin hij tal van wonderbare genezingen mededeelt. De Annales des Sciences physiques erkennen in haar December-nummer van 1907, dat de feiten, door Bertrin medegedeeld, waarachtig zijn. Bertrin vermeldt nog, dat in 1906 driehonderd vijftig doctoren de volgende verklaring hebben onderteekend:

„De ondergeteekenden achten het zich ten plicht, te erkennen, dat te Lourdes in grooten getale plaats vinden onverhoopte genezingen, waarvan de wetenschap het geheim nog niet kent, en die zij redelijkerwijze door de krachten der natuur alleen niet verklaren kan". Onder dezen waren 14 hoofden van klinieken of laboratoriums, 42 geneesheeren en chirurgen van hospitalen, 12 professoren van medische faculteiten en 3 leden der geneeskundige Academie ').

Onder de wonderen van Lourdes kan nog gerangschikt worden de genezing van Peter de Rudder, welke den 7n April 1875 bij de grot van O. L. Vr. van Lourdes te Oostacker in België plaats had. Den 16n Februari 1867 werden door een neervallenden boomstam het linker scheen- en kuitbeen vermorzeld, zoodat men het been kon ronddraaien, gelijk men een natten doek uitwringt. Bovendien stond een etterende wonde met de inwendige breuk in gemeenschap. De genezing der achtjarige kwaal was plotseling en volkomen 2).

Het kan niet ontkend worden, dat het kinderlijk volksgeloof, vooral in de middeleeuwen, de geschiedenis der heiligen met allerlei verdichtselen heeft doorweven, en dat ook heden nog het gewone volk in het aannemen van wonderen zeer lichtgeloovig is. Maar naast de legende staat de geschiedenis, naast de verdichting de werkelijkheid. De Kerk zelve is niet aansprakelijk voor die lichtgeloovigheid, want zij gaat

l) Th. Famulus, Over het wonder, bl. 31. 2) Over deze wonderbare

genezing leze men het artikel van pater Bolsius in de Studiën, LIII, bl. 495; Th. Famulus, Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd.

Sluiten