Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie." Dat woord is de lastbrief van den zendeling, en zoo lang Christus woord iets voor haar beteekent, bevordert de Zending de prediking des kruises, waar zij menschen vindt, wetende, dat de mensch is voor het Evangelie en het Evangelie voor den mensch.

Eene zaak nu, die deze drie zoo gewichtige waarheden handhaaft, heeft al de liefde van uw hart — niet waar? Gij noemt de Zending een goed werk. —

Gij zult dit nog liever doen, als wij met een enkel woord u wijzen op haar verheven einddoel. Zij wil bevorderen, verhaasten wat het plan Gods is met de menschheid — voor zoo veel menschen dat doen kunnen. En wat dat plan is? De Apostel Paulus zegt het ons: weer tot een te brengen in Christus Jezus alles wat in den hemel is en op aarde. De zonde is eene scheidende, ontbindende macht. Door haar is de gemeenschap tusschen God en mensch, tusschen de menschen onderling verbroken, omdat zij het beginsel der liefde verdreef voor dat der zelfzucht. Ieder leeft zich zelf — dat is haar leuze. Ach! wat al kloven heeft zij gedolven, wat al scheidsmuren opgericht! Hoe heeft zij de menschen van elkander vervreemd, die- als broeders moesten samen wonen. Zendelingen deelen 't als hun ervaring mede, dat de heidenen niets zoo moeielijk kunnen gelooven, als dat zij en de Europeanen behooren tot hetzelfde soort, denzelfden rang van wezens. Dit is voorwaar een treurige toestand. En door wien alleen kan hij worden overwonnen? Door Hem, die God en mensch te gelijk, in zijn persoon hemel en aarde tot elkander bracht, en door zijn Geest eene gemeente vergadert, die in Hem haar eenheid bezit, met Hem één lichaam uitmaakt. Hoe meer de gemeente wordt uitgebreid, hoe verder de

Sluiten