Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter in overeenstemming met het woord van Mevrouw Booth, dat elke andere organisatie is beproefd, doch dat God zelf heeft geopenbaard, dat alles op militairen leest moest worden geschoeid.

Reusachtig is de ontwikkeling, welke dit Leger binnen enkele jaren heeft gemaakt. Ons bestek gedoogt niet ze van stap tot stap te volgen. Laten de cijfers spreken! We ontleenen ze aan Een andere wereld, uitgave van het Leger des Heils, Amsterdam 1917, met enkele andere geschriften, ons op ons verzoek met de meeste welwillendheid vanuit het Hoofdkwartier (Prins Hendrikkade 49-51 te Amsterdam) ter kennismaking toegezonden. (Zie nevenstaanden Staat).

En nog een paar cijfers van finantiëelen aard! Van 1 Mei 1916 tot 30 April 1917 beliepen de uitgaven voor het „Geestelijk werk" in ons land de som van f 167982.60 en die voor de af deeling „Maatschappelijk werk" f 145418.13. Terwijl de balans der Eigendommen een post geeft, groot f 545645.46.

Als we na deze vluchtige schets over het ontstaan en de ontwikkeling van het Heilsleger overgaan tot de beoordeeling van den aard en het werk dezer machtige organisatie, willen we ons zelf aanmanen tot het betrachten vanT bijzondere bescheidenheid, al mag deze de waarheid uit ons woord niet weren. Het Heilsleger toch is in zijn optreden en arbeiden een ontroerende aanklacht tegen de kerk des Heeren, die — wij beperken nu maar onzen blik tot binnen de grenzen van eigen vaderland — de groote massa harer gedoopte leden op schromelijke wijze heeft verwaarloosd en doen verzinken in diepten van geestelijke, zedelijke en sociale ellende. En nu gaat het niet aan uit de hoogte dit Reddingsleger te veroordeelen, al zijn er ook tal van gegronde bezwaren in te brengen, terwijl we zelf lijdelijk de geestelijke verwording van ons volk hebben gadegeslagen. Eén ding hebben wij toch zeker aan deze machtige, methodistische beweging te danken, dat zij

Sluiten