Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen kan ook niet het bewijs worden geleverd, dat in die huisgezinnen geen kinderen waren, of dat die kinderen niet gedoopt zijn. Eer pleit het ten gunste van den kinderdoop, dat de Apostelen, wanneer de ouders geloovig werden, tegelijk met de ouders hun gezin doopten. In elk geval blijkt duidelijk, dat de Apostelen niet alleen rekenden, zooals de Baptisten doen, met de losse individuën, maar mede met het organische gezinsleven. Maar in de tweede plaats moet niet worden vergeten, dat, afgedacht van de vraag of de kinderdoop in de dagen der Apostelen in gebruik was, het wel zeer verstaanbaar is, dat in den apostolischen tijd weinig van den kinderdoop werd gesproken, omdat de kerk der eerste twee eeuwen het karakter droeg van eene missiekerk. Bij de snelle uitbreiding der kerk was volwassenendoop regel, en waren er betrekkelijk slechts weinigen, die als kinderen te midden der gemeente geboren waren. De jood of de heiden, die tot het geloof in Christus kwam, beleed Christus als zijn zaligmaker, en werd daarna gedoopt. Nergens evenwel wordt in het N. T. gezegd, dat de kinderen uit christelijke gezinnen eerst moeten gedoopt worden, als zij tot den volwassen leeftijd gekomen zijn. Het bewijs genomen uit het zwijgen van het N. Testament over den kinderdoop heeft dan ook geen waarde. Als men uit het stilzwijgen van het N. Testament zou argumenteeren tegen den kinderdoop, zou men ook wel kunnen betoogen dat de vrouwen niet mogen deelnemen aan het Avondmaal. Maar al is het waar, dat de Apostelen en hunne opvolgers zwijgen over den doop van de kinderen der christenouders, zeker is het, dat zij de kinderen der geloovigen niet beschouwen als heidenkinderen, maar als bondgenooten, als heiligen, als erfgenamen der belofte en deelgenooten van de genade des H. Geestes, Hand. 2:39; Rom. 11:16; Ef. 6:1—4; 1 Cor. 7:14. De kinderen der Christenen uit de Joden zullen waarschijnlijk in den eersten tijd nog de besnijdenis hebben ontvangen, maar de kinderen der Christenen uit de heidenen niet. In elk geval, toen in de gemeente van Colosse dwaalleeraren verkondigden de waardij

Sluiten