Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat heeft hij gedaan". Nog één stap verder en Dr. Cramer staat naast sommige Modernen, die beweren, dat voor het feit van Jezus' bestaan alle zekerheid ontbreekt! En waartoe deze Ethische Schriftbeschouwing leidt ook met betrekking tot de onderwijzing onzer kinderen, blijkt op duidelijke en diep-treurige wijze uit een boekje, van de hand van Dr. Cramer onlangs verschenen onder den titel: „Hoe vertellen wij aan onze kinderen de Bijbelsche Geschiedenis?" ') Op een der eerste bladzijden schrijft hij al: „Wat de kinderen daarentegen vooral in 't Oude Testament zoo mooi vinden, zijn allerlei oude volksverhalen, waaraan men moeilijk onzen maatstaf van historiciteit kan aanleggen". En natuurlijk ziet hij er niet tegen op aan de bijbelsche verhalen het een en ander te veranderen. Zoo b.v. in de geschiedenis van Jozef. „Potifar's vrouw levert wel moeilijkheden op, maar daar moeten we dan wat anders van maken, b.v. dat ze Jozef vroeg iets kostbaars weg te nemen van haar man, wat ze zelf niet durfde wegnemen. Dat begrijpen kinderen heel goed, die soms 'n broertje of zusje laten opdraaien, voor wat ze zeiven niet durven". En dan de historie van de jongens te Bethel, die door twee beeren werden verscheurd. Als kind heeft Dr. Cramer dat steeds een akelig verhaal gevonden. Hij komt dan ook met dezen raad. „Wanneer ge dat verhaal vertelt, moet ge dat vloeken van Eliza weglaten en 't zoo voorstellen, dat er op eenmaal twee beeren die stoute jongens uit elkander joegen, ja er misschien wel 'n paar van grepen! Toen de jongens thuis kwamen, ontdaan van schrik en 't geval aan hun ouders vertelden, waarschuwden deze hen om toch voortaan nooit oudere menschen uit te schelden, of voor de gek te houden. Gelukkig hoorden ze later, dat geen enkel kind was opgegeten. Daar had zeker de goede Eliza God wel om gebeden!"

Zoo is de Ethische dwaling voor de onfeilbaarheid der Heilige Schrift vernietigend en wordt aan hen, die deze

1) We ontleenen het volgende aan „Watergraafsmeersche Kerkbode", 10e jaarg., no. 9.

Sluiten