Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestrekt tot latere voortreffelijke kerkleeraars. Zoo vervaagden zij het begrip: goddelijke ingeving.

Dat sommige Ev. het tegenover de Modernen opnamen voor de echtheid van meer dan één Bijbelboek, verandert niets aan het feit, dat zij het goddelijk gezag der H. Schrift ondermijnden. Evenals goudkorrels in het ruwe ertsblok verscholen liggen, zoo zou in den Bijbel het Woord Gods verspreid liggen en met welk een willekeur ging men bij dit schiftingsproces te werk! Paulus werd al spoedig als vervalscher van het Christendom beschouwd. >) Het onderscheid tusschen Paulus en de Evangelisten werd toegespitst tot een onverzoenlijke tegenstelling. Onbevangen exegese moet intusschen erkennen, dat er van principieele verschillen tusschen de Synoptici (Mattheus, Marcus en Lucas) en de andere N. T.ische bijbelschrijvers geen sprake is. Ja ten slotte zien zij zich genoodzaakt ook uit de Evangeliën de zg. o/zevangelische bestanddeelen uit te zuiveren. Als zij op uitspraken van Christus stuiten, waarvan niet kan geloochend, dat zij zóó van Jezus lippen vernomen zijn, uitspraken, die intusschen met de voorstellingen der Evangelischen moeilijk te rijmen zijn, dan ligt de oplossing voor de hand: Wel daarin heeft Jezus zich aangepast bij de toenmaals heerschende Joodsche gedachtenwereld, al was die ook met de waarheid in strijd.

Vooral na de breede uiteenzettingen in deze zelfde brochurenreeks over de houding die én Modernen én Ethischen tegenover de H. S. aannemen behoeft bij dit punt niet langer stil gestaan. Voor die gelooft, dat al de Schrift van God is ingegeven, en dat de Schrift niet kan gebroken worden, dat er geen jota noch tittel van de wet voorbij kan gaan, is deze „Evangelische" Schriftbeschouwing geoordeeld. Op de vraag: Wien zult gij gelooven den mensch of God? gelijk de titel luidde van een geschrift waarin H. de Gr. in 1833 de rechtzinnige leer aanviel, op die vraag kan voor ons het antwoord niet twijfelachtig zijn

l) W. i. L. XLVII 142. Drijber O. e. V. XLVI 110.

Sluiten