Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woording voorleg. En dat het in ons land zoo is, als ik in die vragen schetste, wie zal het tegenspreken ? Zedelijkheid, ingetogenheid en Godsdienstigheid is$jn toch de eenige steunsels van den staat. Salomo leerde reeds: Geregügheid verhoogt een volk. Maar al té veel worden de geschriften dezer eeuw, die minder inspanning des verstands eischen, gebruikt boven den Bijbel. En boven dit alles, de vervaardiging der tegenwoordige overzetting getuigt luide dat die met 'sHoogsten goedkeuring en bijstand is geschied. Toen de waardige mannen, aan wie het werk der vertaling was opgedragen, daarmede bezig waren, brak in Leiden, de plaats waar zij waren vergaderd, de pest uit Duizenden bij duizenden werden ten grave gesleept en in korten tijd (door den koning der verschrikking geveld. Natwujslgk rees de vraag in hun gemoed, of het, in den stand der zaken, voor de elders dienende leeraren niet wenschelijk ware, het werk op te schorten tot de pest zoude geweken zijn. Na eenige discussiën bepaalde men eerst een gebed te doen, en daarna een besluit te nemen. Men stortte het vol gemoed voor God uit, en na het eindt» gen des gebeds was men zoo bemoedigd en gesterkt^ dat men eenparig de keuze nam om te vervolgen wat begonnen was. Met moed en ijver zette men dus den gewigtigen arbeid voort en God betoonde, niet te vergeefs te. zijn aangeroepen. De Heer van leven en dood deed Zija woord gestand : Aan uwe zijde zullen er duizend vallen en tien duizend aan uwe regterluind; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uwe oogen aanschouwen! (1) Niet één werd hnn door den

(1) Ps. XCI: 7, 8.

Sluiten