Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijke Afgescheidenen, zoowel als de Gereformeerden onder het kruis, zullen dus in bloei en welvaart toenemen en alzoo zal de nieuwe Bijbelvertaling nergens haren invloed als weldadig doen gevoelen, als juist buiten de Kerk, waarvoor zij was bestemd.

Hoe zal zij anders dan ergernis kunnen brengen, wanneer zij bij de godsdienstige zameakomsten in de bedehuizen wordt gebezigd? Zij die aan de Staten-overzetting met hart en ziel gehecht zijn, zullen, indien zij de Kerk niet verlaten, die met onverschilligheidbijwonen en zal de vrucht der predikatiën meda verloren gaan. Gaan hunne kinderen op scholen waar de Bijbel en alzoo de tegenwoordige Staten-overzetting gebruikt wordt, hoe! zullen zij niet spoedig die kinderen van die school doen verwijderen, wanneer ook daar de nieuwe Bijbelvertaling wordt ingevoerd? En niet enkel tusschen gemeenteleden alleen, maar ook tusschen leeraars en gemeenteleden .zal het zoo noodige vertrouwen worden verbroken. De Leeraars zullen gedwongen worden de nieuwe Bijbelvertaling te gebruiken, willen zij niet gecensureerd of van hunne posten ontzet worden. De leden der gemeente, die de Staten-overzetting in hunne huisgezinnen zullen blijven gebruiken, geraken dus gedurig in twist met hunne herders, daar deze de eene plaats, dus-en de andere weder anders noemt.

Neen! zoo ooit een oogenblik ongelukkig gekozen is tot het uitvoeren van een gewigtig werk, dan is het hetftegenwoordige tot de verwezenlijking van het plan der Synode omtrent de nieuwe Bijbelvertaling. Zij vordert te veel rust, eenheid, Vertrouwen en regtziniu^knjd ont haar ingang te verschaffen. Ware het in ons vaderland zoo als in het naburige Duitschland, o danaoa

Sluiten