Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren stelselmatig en bedaard ontwikkeld, en toegepast in eene van God vervreemde wetenschap. Haar JRegt wordt zoo afgodisch geëerbiedigd, dat men daar nog hare priesters verdedigd ziet, waar ais laatste slotsom hunner diepste navorschingen de uitkomst verkondigd wordt» dat er geen persoonlijke, zelfbewuste, vrijmagtige God bestaat, en dat de Heere Jezus niet meer is dan een, in argeloozen eenvoud, verdicht persoon."

Bloedt het hart bij het vernemen van zulke woorden, vreeze en vooringenomenheid moet. dan ook nu reeds, bij het vooruitzigt der nieuwe Bijbelvertaling, de gemeente bevangen, als zulke mannen haar eene nieuwe overzetting van Gods woord zullen ih handen geven.

Maar niet alleen dat men zulke mannen uit de Hervormde Kerk gekozen heeft, ook bij de Commissie zijn er die niet eens tot die Kerk behooren.

Om eene nieuwe Bijbelvertaling voor de nederlandsche hervormde kerk te bewerken en bij haar in te voeren,' kiest men mannen uit de remonstrantsche broederschap, het ltjthersch kerkgenootschap, enz.

Zijn er dan in de Kerk zelve, waarvoor de nieuwe .overzetting is bestemd, geene mannen meer te vinden, bekwaam en geschikt voor die taak? O! indien de Hervormde Kerk reeds zoo aan het zinken is, dat men voor een werk, waartoe wetenschap en taalkennis vereischt wordt, de hulp van buiten moet inroepen, dan zal ook weldra haar doodsuur geslagen hebben, en hare doodklok luiden; want even als men nu hulp bij anderen zoekt, zal men alras, om de vacature van een hoogleeraar of predikant te vervullen, een Lutherscb of Bemonstrantsch leeraar, of van welk kerkgenootschap ook, beroepen. Deze zal volgens de belijdenis züner kerk

Sluiten