is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige bezwaren tegen de nieuwe bijbelvertaling en hare invoering in de Nederlandsche Hervormde Kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT.

Ziedaar eenige bedenkingen tegen de bewerSing eener nieuwe Bijbelvertaling en hare invoering in de gemeente, die, volgens onze gedachten geene geringe bezwaren opleveren en volgens onze meening moesten geopperd en ontvouwd worden. Wij achtten het van onzen pligt niet te zwijgen, waar de steenen haast zouden spreken. Elke smaad, Gods dierbaar en onfeilbaar woord aangedaan, moet door eiken Christen worden afgeweerd en ontzenuwd. Elke vijand, die dat woord wil bestoken, moet door eiken Christen met open vizier te gemoet getreden en het mom van het aangezigt afgerukt worden. Eens zag de ziener op Pathmos eenen Engel, die met uitgebreide vleugelen het midden des luchtruims doorkliefde. Het heilig Evangelie droeg hij in de hand en met sterke stem deed hij de taal van het Godsbevel hooren: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is gekomen 1 (1)

Zoude de Heer dan geene wrake doen over de vijanden van dat woord? Gewis ja! De teekenen des tfdlr die de Christen niet onopgemerkt mag voormjzïeri,' doen het ten duidelijkste kennen, dat de ure zijns oordeels naKende is. Wel te regt schreef over achttien eeuwen reeds de Apostel des geloofs: Er zal een tijd zijn, wanneer zij (de vijanden der Kerk) de gezonde leer niet zullen verdragen; maar ketelachtig zijnde van gehoor,

(1) Opcnb. XIV : 6, 7.