is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige bezwaren tegen de nieuwe bijbelvertaling en hare invoering in de Nederlandsche Hervormde Kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, binnen in haar bleef de slang niet stil. Zij wist dat de groote Hervormer Maarten Luther waarheid had gezegd: Het Evangelie, als het niet aangevochten wordt, is eene ploegschaar, die niet ploegt, — het roest'

Langzamerhand werden alle leerstukken aan het onderzoek onderworpen en aan het menschelijk oordeel getoetst, en ofschoon men zeide niet aan den Bijbel te willen twijfelen, deed men toch weder het woord hooren, eenmaal in het paradijs gesproken: Is het ook dat God gezegd heeft?

Zoo is het nog in onze dagen. Men is. uitgeput van het onderzoeken der belijdenisschriften en formulieren; nu moet Gods woord op nieuw vertaald en naar de tegenwoordige taalkennis in het licht worden gegeven. En die nieuwe Bijbelvertaling zal de gemeente moeten ontvangen en zal zij haar met gezag worden opgedrongen. Dat kan de echte belijder der Gereformeerde leer niet dulden en daarom schreven wij dit woord van liefde. Wij deden onderzoek naar het al- of niet-wenschelijke van dat werk, en de vraag of zij noodig, nuttig en goed is, moesten wij ontkennend beantwoorden. Wij hebben gevraagd of de Synode bevoegd is tot het doen verrigten en het invoeren in de Nederl. Herv. Kerk eener nieuwe Bijbelvertaling, en afkeuring beving ons bij den dwang die zij wil gebruiken, en bij het gezag dat zij zich wil aanmatigen. En al ware het dat dit juist anders om ware geweest, dan nog zou het tijdstip waarop en de personen aan wie het werk der vertaling werd toevertrouwd, niet gunstig zijn om haar ingang te verschaffen. De wensch aan het begin van ons schrijven uitgedrukt, herhalen wij ook bij het einde: mogt het velen, die nu nog sluimeren, de oogen doen opengaan