Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De presentielijst was door niet minder dan 132 personen geteekend. Toch waren slechts 90 (van de ruim_20o) Afdeelingen vertegenwoordigd.

y Bij het overzien van de vol bezette tafels moest het ovérigens wel duidelijk worden, dat bij meerdere belangstelling, die toch bij de meerderheid der Afdeelingen verwacht zou mogen worden, zou moeten worden omgezien naar een andere, en ruimere, gelegenheid dan de Doopsgezinde kerk.

► Er was ditmaal bij de behandeling van het Jaarverslag een levendige gedachtenwisseling. Verschillende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde. Zoo werden uitvoerige mededeelingen gedaan over den geregelden voortgang van de nieuwe bijbelvertaling, wat het N. T. betreft.

Ook werd bij de Afdeelingen aangedrongen op krachtige medewerking aan de bijbelverspreiding onder blinden. Eindelijk was ter ve gadeiing aanwezig de Secretaiis van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding, thans geheeten Vereeniging tot verspreiding der H. Schrift, door welke naamsverandering zij heeft medegewerkt tot wegneming der verwarring met het N. B. G.

Maar het hoofdmoment van den dag kwam na de rustpoos, toen de heer H. A. de Boer, lid onzer Jeugdconimissie, eene bespreking inleidde over het werk dezer commissie en de daarbij door de Afdeelingen te verkenen medewerking.

*

Aangeteekend worde nog, dat tot leden van het Hoofdbestuur werden herkozen de heeren Dr. J. A. Beyerman, Mr. Dr. C. F. Schoch, en A. Wellensiek en voor de eerste maal gekozen de heeren Prof. Dr. Paul Scholten, H. A. de Boer en Jhr. M. C. T. van Lennep.

Sluiten