Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die Bijbel in Afrikaans".

Naar aanleiding van de verschijning van „Die Evangelies en Psalms in Afrikaans" schrijft W. F. J. S. in „Die Volksstem" van 5 Juli 1929 ,,'n Paar gedagtes", waaraan het volgende ontleend is:

„Met die grootste belangstelling is tot nou'toe die werk gevolg van die manne wat besig is om die Bijbel in Afrikaans te vertaal en dit spreek vanself dat die eerste deel van hulle arbeid wat

in drukvorm verskijn, met gretigheid ter hand geneem sal word

Al dadelik moet mens dan wijs op die metode wat gevolg is bij die oorsetting, want hieruit sal vir die leek duidelik word waarom soms verskil bestaan tussen die Afrikaanse en Hollandse lesing. Die plan was aanvanklik om eenvoudig te vertaal uit die Statebijbel, ofskoon met raadpleging van die oorspronklike teks; maar met verloop van tijd is dit wenslik geag om tog maar na die grondteks te gaan. En dit kan gerust toegejuig word, want sedert verskijning van die Statevertaling het die Bijbelstudie en Bijbelkritiek baie vooruitgegaan, sodat in die algemeen verwag kan word dat die Afrikaanse lesing van die oerteks nader aan die waarheid sal wees.

In teologiese sin sal die nuwe Bijbel dus nie agteruit hoef te staan vir die wat ons so lank gehanteer het nie. Daarbij moet mens bedink dat die Bijbel bij uitstek volksboek is en dat hij daarom gestel behoort te wees in die taal van die volk, al is dat

dan maar net terwille van groter bevatlikheid Die volk

het 'n veeleisende taak opgelê aan die manne wat daarmee besig is, ook omdat die Bijbelvertaling 'nbelangrike invloed gaan hê op ons Afrikaans, waarop dit sy spore in die loop van jare

sal afdruk, net soos die Statevertaling gedoen het Maar

dan moet ons hom gebruik !'-

Sluiten