Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het de moeite, ook de besnijdenis eens even goed aan te zien.

Wat geschiedt daar? De voorhuid wordt van het mannelijke kind weggenomen. In die voorhuid ligt afgebeeld de zonde, die reeds in de ontvangenis den mensch inkleeft. Het mannelijke wordt daarin weggesneden, d. w. z. datgene wat betrekking heeft op het vaderschap.

Daar staat een vader en daar ligt een moeder, die beide schuldig zijn aan de voortbrenging van een zondaar, die zich, naar de natuur door die ouders hem gegeven, tegen den Heiligen God keert in zijn wereld.

Bij de baring vloeit, overeenkomstig het Woord: „Kinderen zult gij baren, doch met smart," het bloed der vrouw, en is het kind vrouwelijk, dan duurt de periode voor haar reiniging tweemaal zoo lang als anders.

Maar het bloed van den man moet ook vloeien, want bij hem zit de wortel van de zonde van dat kind. Want dat kind is „uit den wil des vleesches," d. i. uit de onheilige hartstocht van man en vrouw samen, maar nog dieper, het het is „uit den wil des mans" geboren (Joh. 1 : 13.) Waar de vader dus naar den regel de opzettelijke verwekker is door zijn wil, niet de moeder, staat de vader in nadere betrekking en met grooter verantwoordelijkheid tegenover dat „in zonde ontvangen en geboren" kind, dan de moeder, al is het ook duidelijk rechtstreeks het vleesch en bloed van de moeder, en al zal het bij 't opgroeien ook meer op de moeder zijn aangewezen in allerlei opzicht, dan op den vader.

De man is dus onrein, evenals de vrouw die het kind baart, en ook zijn bloed moet vloeien.

Maar hoe en wanneer vloeit nu het bloed van den man ? Dat geschiedt eenmaal en wel bij zijn besnijdenis als kind. We moeten hier dus wel zuiver onderscheiden, en goed in 't oog vatten, dat in de besnijdenis niet ligt afgebeeld, de wegneming van de zonde van dat mannelijke kind op zichzelf, maar de wegneming van de zonde van dat kind als verwekker van een nieuw geslacht, de reiniging van dat kind als geslachtshoofd, als vader. .Voor zichzelf als mensch

Sluiten