Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vrijheid" den man maakt tot tyran en de vrouw tot slavin. Het vaderschap is een zaak van geloof, het moederschap niet. De gewenschte orde der revolutie heeft als eerste gevolg, dat vrouw en kind weerloos zijn, en in den man geen beschermer meer vinden. De man is ontrouw.

Het kenmerkende van een vader is trouw.

Daarom moet de Doop weer worden verstaan.

Wil Dr v. d. Vaart Smit mij nu nog verwijten, dat ik • van Roomsche smetten niet geheel vrij ben, en mij als mijn consequentie opdringen, dat ik dan ook moer aandringen op wederinvoering van doopdiensten in de week, zopgoed als dat geldt voor diensten ter bevestiging van het huwelijk, dan antwoord ik hem :

lo. dat ik huwelijksdiensten in de week hoegenaamd niet noodig acht, en

2o. dat ik niet de minste behoefte heb aan doopdiensten in de week, juist omdat ik niet Roomsch ben. Men kan eenvoudig de gelegenheid afwachten, die God geeft. Dit kan soms in vacante kerken eenige weken duren. Niets geen bezwaar. De ouders staan dan vrij. Evenmin is er, in dat geval, bezwaar tegen, dat de moeder meekomt, en mee antwoordt op de doopvragen. Laat ons de dingen zuiver zien, maar nier rigoristisch drijven.

Waar het om de waarheid gaat, en niet om de vraag, wie gelijk zal krijgen, Dr Smit of ik, daar hoop ik van harte, dat deze discussie tot dat zuiverder zien van de dingen die ons heilig zijn, moge bijdragen.

Mocht Dr Smit zich tegen deze aanval op zijn schijven willen verweren, dan verzoek ik hem vriendelijk, niet met theorieën aan te komen van dezen of genen, maar te redeneeren op schriftuurlijken grond, en mijn argumenten aan te tasten, zooals ik het de zijne heb trachten te doen.

3 April 192$

Sluiten