Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar toch, - wanneer Jezus onze Borg is, dan wordt Hij door de kracht van dat Borgschap ook voorbeeld voor de Zijnen, die Hem nawandelen in geloof en liefde; voorbeeld ook hierin, dat zij met majesteit het lijden dragen 't welk God over hen brengt. Er behoort door de kracht van Christus iets in hen uit te komen van het Koninklijke waarmee Hij het lijden aanvaardde. Er is lijden in deze wereld; - zorg, smart, tdeurstelling, ziekte, dood. Het is de zonde met haar gevolgen. Niemand ontkomt aan levensleed.

En dan is er ook veel lijden om Christus, wil. Wie zielsgemeenschap kreeg met het Lam dat ter slachting geleid werd, die komt in den strijd met zichzelf; die zal zichzelf moeten verloochenen en verliezen. En ook, - wie uit heilig beginsel voor den naam en de zaak des Heeren uitkomt, dien wordt het lijden niet gespaard. Die stoot gedurig op de wereld, en de wereld stoot op hem. Die ontvangt vaak krenking en achteruitzetting, verdriet, stoffelijk verlies, beperking van zijn levensruimte. Al dit lijden nu moet gedragen worden achter Jezus, met iets van Zijn majesteit.

Neen, - het is niet genoeg dat ge de beproeving u desnoods getroost, wijl het niet anders schijnt te kunnen. Veel minder moogt ge uw lijden doorworstelen met wrevel in uw hart, of met ongevoeligheid en hooghartigheid. Maar ge moet immer bedenken uit Wiens hand het lijden u toekomt. Ge moet het ook, als Jezus, diep gevoelen. En dan behoort ge er in de kracht van Christus bóven te staan. Het mag u niet overmachtigen, zoodat ge u er door laat neerwerpen als een slachtoffer. Doch gij hebt, biddend en geloovend, het lijden te beheerschen, doordat ge, het bereidwillig uit Gods hand aanvaardend, in de kracht van uw geloof het aanwendt en regeert tot dat doel waartoe God het u zendt. Gij hebt een koninklijk priesterdom te zijn. Een priesterdom, dat zijn offers brengt; ook zijn pijnlijke offers, zijn offers met een diepgewond hart. Maar dat die offers koninklijk brengt, met iets van de majesteit van Hem, Die voor

Sluiten