Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levenstijd den Blijvende hebben leeren kennen, den Onverderfelijke; of wij in onzen „tijd" ons door het geloof, als zondaars en zondaressen, hebben leeren vastklemmen aan Jezus Christus, den Middelaar Gods en der menschen, om in Hem gevonden te worden, niet hebbende onze rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.

Dezen prediken wij u.

Neen, — wij prediken u de Moor niet; wij prediken u Christus. Wij prediken u den heengaande niet; wij prediken u den Blijvende.

Deze is u gepredikt door onzen gestorven leeraar.

En zoo hij thans uit de dooden wederkwam, en nog eenmaal voor u zou optreden, — hij zou geen ander Evangelie brengen dan hij u altijd gebracht heeft; maar hij zou met te hóóger nadruk zeggen: „Zoo zij u dan bekend, dat door Dezen — door Christus — u vergeving der zonden verkondigd wordt."

Komt, — laat ik dan uit den geest van hem die heenging u prediken Hém die blijft.

Jezus Christus ging met de schuld Zijns volks in den dood, in het graf. Hij zonk weg onder den rechtvaardigen toorn Gods over onze zonden.

Maar hoort! God heeft hem opgewekt, en geene verderving doen zien Het is een bewijs, dat de straf betaald is, dat Gods recht is verzoend. De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan, ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.

Nu wordt bij dat open graf, en bij dien opgewekten Middelaar het Evangelie uitgeroepen: Zoo zij u dan bekend, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.

Zondaars en zondaressen, gij allen die heengaat en wel verderving zien zult, — er is uitkomst tegen den dood, er is een middel om de straf Gods te ontgaan, en wederom tot genade te komen

Knielt als verloren menschen, als doemwaardige schuldenaars, boetvaardig aan de voeten van dezen Christus. Geeft Hem door het geloof uw schuld en dood over. Zegt: „Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart."

Dan zal Hij zich over uwe gebogen gestalte heenbuigen, en tot

Sluiten