Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van één harer leden, geeft zij daarvan terstond kennis aan den Algemeenen Kerkenraad, met mededeeling van het al of niet wenschelijke, dat in de vacature terstond worde voorzien.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Werkzaamheden der Commissie.

Art. 4. De Commissie oefent, krachtens den last, haar door den Algemeenen Kerkenraad opgedragen, het bestuur uit over de Diaconiescholen der Nederduitscho Hervormde Gemeente. Zij beheert hare fondsen, bezittingen en inkomsten. Hiervan is echter uitgezonderd de school in het Diaconieweeshuis.

Art. 5. Zg regelt hare werkzaamheden naar een bij haar vastgesteld Huishoudelijk Reglement, overeenkomstig de beginselen in het Algemeen Reglement aangenomen.

Art. 6. Zij houdt hare vergaderingen in een der lokalen van de Nieuwe Kerk.

Art. 7. Zij zorgt zooveel mogelijk, dat er op alle scholen voldoend onderwijs van een Christelijk standpunt gegeven worde.

Art 8. Zij draagt het onderwijs op elke school op aan een Hoofdonderwijzer en zoovele Hulponder wijzers en Kweekelingen. als het getal van schoolgaande kinderen vordert.

Zij heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag. Van de benoeming van een Hoofdonderwijzer geeft zij terstond kennis aan den Algemeenen Kerkenraad.

Art. 9. In de eerste plaats stelt zij de school open voor de kinderen, wier ouders door do Diaconie der Nederduitsche Hervormde Gemeente worden bedeeld, en zorgt dat deze kosteloos onderwijs ontvangen.

Voor zoover er plaats is, laat zij ook kinderen toe van minvermogende ouders, mits zij beiden, of één van beide, lidmaat zijn van de Nederduitsche Hervormde Gemeente, of op de doopboeken dier gemeente zijn

Sluiten