Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De definitief vastgestelde lijst wordt, op de wijze als voormeld, publiek verkrijgbaar gesteld, met gelijke kennisgeving op het bijblad van het kerkbriefje.

Abt. 11.

Zoo vaak, buiten de periodieke stemming in October, eene nieuwe stemming moet plaats hebben, zal voor hen die middelerwijl stemgerechtigd zijn geworden, gelegenheid worden verschaft om zich aan te geven. Bij deze aangift worden de regelen, in Art. 7—10 voorgeschreven, in acht genomen, met dien verstande, dat de formulieren dan alleen aan de Nieuwe Kerk kunnen worden afgehaald en ingeleverd en dat eene gewijzigde regeling der tijdsbepalingen, in de genoemde Artt. voorkomende, telkens door de Commissie namens den Algemeenen Kerkeraad zal worden vastgesteld.

HOOFDSTUK III. Van de uitoefening van het stemrecht.

Art. 12.

Zoolang in de kosten van het werk der verkiezing in deze gemeente voorzien wordt door de Commissie tot het bestuur over de kerkgebouwen, goederen, enz., is de uitoefening van het stemrecht geheel vrij. z/ijo^o^y //.

Mocht onverhoopt die voorziening in de kitsten door de genoemde Commissie ophouden, dan is aan de uitoefening van het stemrecht eene contributie verbonden, jaarlijks door den Kerkeraad vast te stellen, doch nimmer het bedrag van één gulden te boven gaande.

In dat geval geschiedt de betaling telken jare bij de

Sluiten