Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aiit. 34.

In dezelfde of in een voortgezette vergadering worden uit het gros van Ouderlingen en uit dat van Diakenen, bij volstrekte meerderheid van stemmen, zoo velen benoemd als er plaatsen te vervullen zijn.

Indien bij een eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen is, heeft nog eene Vrije stemming plaats, en levert ook deze de vereischte meerderheid niet op, dan wordt gestemd uit een dubbeltal van degenen, die nu de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Ingeval de verkozene de benoeming binnen acht da<*en niet aanneemt, wordt door het Kiescollege eene nieuwe keuze gedaan. Deze keuze geschiedt uit het bestaande gros, dat evenwel minstens een dubbeltal der nog openstaande plaatsen moet bevatten. Bij gebreke van dien wordt het aangevuld overeenkomstig Art. 33, al. 2 en v.v.

Het kennisgeven van de benoeming, het voorstellen aan de gemeente en wat verder hiertoe behoort, blijft aan den Kerkeraad opgedragen.

De Subscriba deelt het algemeene resultaat zoo spoedig mogelijk mede op het bijblad van het kerkbriefje.

Aet. 35.

De diensttijd van Ouderlingen en Diakenen duurt drie achtereenvolgende jaren, waarna zij tweemaal, telkens voor drie jaren, herkiesbaar zijn. Na negenjarigen dienst is men niet dan na één jaar herkiesbaar, tenzij het Classikaal Bestuur, daartoe verzocht, hiervan dispensatie verleene.

Tot dè vervulling tusschentijds van vacaturen in het college van Ouderlingen of van Diakenen wordt niet overgegaan, tenzij de behoefte aan dadelijke vervulling door den Algemeenen Kerkeraad is uitgesproken.

Sluiten