is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging "De Kerkelijke Kas" te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worde al wie bij het binnenkomen een bewijsstuk vertoont dat hem recht geeft op die lijst geplaatst te worden; dat er aanteekening gehouden worde van de namen van allen die de vergadering bijwoonden; en dat na de vergadering aan den secretaris van het bestuur der Vereeniging een afschrift van die presentielijst worde toegezonden.

In de bedoelde jaarvergadering van October kiest elke afdeeling uit haar midden de gecommitteerden, die gedurende één jaar de rechten der leden in de algemeene vergaderingen der Vereeniging hebben uit te oefenen (art. 16 der Statuten). Het aantal dezer gecommitteerden wordt, totdat eene algemeene vergadering der Vereeniging hierin wijziging brengt, voor elke afdeeling bepaald, als volgt: le afdeeling 10; 2e afdeeling 15; 3C afdeeling 20; 4e afdeeling 25; 5e afdeeling 19; 6e afdeeling 17; 7= afdeeling 24; 8e afdeeling 24. De benoeming van deze gecommitteerden kan, indien de vergadering zulks goedvindt, op voordracht van de corporatiebesturen en wijkgecommitteerden zonder schriftelijke stemming geschieden.

In diezelfde jaarvergadering van October benoemt elke afdeeling uit haar midden ook een lid, met plaatsvervanger, om gedurende één jaar, tot de volgende jaarvergadering van October, de in art. 13 der Statuten bedoelde commissie van controle samen te stellen. Indien er in deze commissie, uit welke oorzaak ook, geen acht leden fungeeren kunnen, wordt zij niet aangevuld, tenzij het aantal harer leden tot op twee geslonken zij.

Ter voorbereiding van de verkiezing van bestuursleden der Vereeniging heeft iedere afdeeling het recht, desverkiezende, voor elke te vervullen vacature één naam op te geven, die dan door het bestuur op de voordracht moet geplaatst worden. Bij deze opgave is zij niet aan eene keuze uit haar eigen midden gebonden (art. 5 der Statuten.)

Op deze afdeehngsvergaderingen is het hierna volgende art. 17 van toepassing. In een der gevallen van het laatste lid van dat artikel wordt terstond tot een nieuwe benoeming overgegaan.

De voorzitter van eene afdeelingsvergadering draagt zorg, dat de daarin gedane benoemingen van gecommitteerden voor de algemeene vergadering der Vereeniging en van een lid met plaatsvervanger voor de commissie van controle, binnen tweemaal 24 uren, aan de benoemden en aan den secretaris van het bestuur der Vereeniging bericht worden, en dat aan genoemden secretaris ook mededeeling gedaan worde van eventueele opgaven voor de voordracht ter benoeming van bestuursleden.