Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bestuurslid kan niet tijdelijk vervangen worden door iemand die in de jaarvergadering benoemd is om een uitgetreden bestuurslid op te volgen.

De zorg voor de uitvoering van genomen besluiten, voor zoover de vergadering zelve daarvoor niemand heeft aangewezen, is aan den voorzitter opgedragen.

Alle van het bestuur uitgaande stukken, gehjk ook de notulen, worden door den secretaris gesteld, en door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 22.

De secretaris zorgt, dat van alle uitgaande stukken een afschrift of eene korte inhoudsopgave in het brievenboek wordt opgenomen; dat van alle ingekomen stukken, even als van hetgeen verder tot het archief behoort, een register wordt aangelegd en bijgehouden; en dat dit archief behoorhjk bewaard wordt.

Art. 23.

Voor de in art. 5 der Statuten genoemde eerste bestuursleden wordt de aftreding bij loting geregeld. Daarna zorgt de secretaris, dat de rooster van aftreding geregeld wordt bijgehouden.

HOOFDSTUK IV. Over het beheer. (STATUTEN).

Art. 4. De inkomsten der Vereeniging zijn: 1°. vrijwillige bijdragen en giften; 2°. legaten en erfstellingen; 3°. de opbrengst van aan de Vereeniging toebehoorende goederen.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in al hare rechtshandelingen, zoowel in als buiten rechten, behoudens de bepalingen van artt. 24 en 26.

Bezivaring of vervreemding van vaste goederen, alsmede het aangaan van geldleeningen, kan niet geschieden zonder uitdrukkelijke toestemming van minstens acht bestuursleden en goedkeuring van de in art. 13 bedoelde Commissie van controle.

Tegen derden kan deze laatste bepaling nogtans niet worden ingeroepen.

Art. 12. Alle niet terstond uit te geven gelden worden zooveel mogelijk belegd in Inschrijvingen of Certificaten Natio-

Sluiten