Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zijne boekjes lezen, twijfel omtrent de realiteit der opstanding van Jezus verwekt, en allengs de overtuiging bij hen vestigt: „Ligchamelijk of niet ligchamelijk, 'tdoet niets ter zake; Hij, die voor mij gestorven is, leeft, leeft ook in mij!" — zie, mijn waarde Collega! dan wordt er wel aan de Kerk, zoo Gij wilt, niets opgedrongen, maar in de Kerk wordt toch eene zeer verderfelijke leer verspreid, en de moeder wordt, dunkt mij, naar uwe voorstelling, zeer ontrouw omtrent hare kinderen, zoo ze dit kwaad oogluikend toelaat.

Maar — dit daargelaten — Gij wilt, dat hierbij alleen sprake zal zijn van hen, aan wie het ambt der Evangelieprediking is opgedragen, en dat hun, in dit geval, het regt om zulk eene verderfelijke leer te verkondigen zal geweigerd, dat is, als ik U wel versta, dat hun ambt hun zal ontnomen worden, bl. 17. Derhalve: afzetten! tien, twintig, dertig, honderd, honderden en daaronder — hoedanigen!! Ik denk hierbij nog eens aan Schleiermacher, den grootsten profeet op godsdienstig gebied in onze negentiende, eeuw, den man, die de geesten uit hunne godsdienstige onverschilligheid heeft wakker geschud en in wijden kring een innig en warm en werkdadig geloof heeft gewekt te midden van het koude en oppervlakkige Rationalisme. En nogtans zou uwe Kerk dien zelfden man moeten — uitbannen! O, kortzigtige onverdraagzaamheid!

Maar er moeten toch grenzen zijn! Wie denkt er aan, iederen predikant vrij te laten preken wat hij wil, bl. 20?

Wel nu, laat dan de Kerk, naardien zij zulke voortreffelijke geesten, als die van Schleiermacher, niet

Sluiten