Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen niet dan gedwongen de Kerk te mogen verlaten, toch aarzel ik geen oogenblik de laatst gestelde vraag met „ja" te beantwoorden, met dien verstande echter, dat men mij toestemme, dat op twee andere groote verschijnselen in de geschiedenis der Kerk dezelfde qualificatie „anti-kerkelijk" past, — ik bedoel de beweging, die van Paulu3, en die, welke van Luther uitging. De anti-modernen hebben volkomen gelijk, ja — maar niet meer dan de Joden-christenen tegenover Paulus en de Pausgezinden tegenover Luther; gelijk, ja — in zoover de Hervorming, die de Kerk nu nog moet ondergaan, zal zij aan het ideaal der Modernen beantwoorden, even radicaal moet zijn als die, waaraan Paulus, waaraan Luther haar wenschte te onderwerpen."

Zie, dat zijn, meen ik woorden, die verdienen behartigd te worden, en waaraan ik niets heb toe te voegen.

Tot dus verre hield mij de inhoud uwer Oratie bezig. Maar wat mij bovenal tot dit openlijk schrijven drong, was hare strekking, die mij in één woord —■ de waarheid gebiedt mij dit woord te bezigen — verderfelijk voorkomt.

Waarom ?

De redenen liggen in 'tgeen ik naar aanleiding van den inhoud zeide, voor de hand. Toch wil ik ze beknopt zoeken zaam te vatten.

Verderfelijk noem ik datgene, wat de strekking heeft om onverdraagzaamheid en exclusivisme en ketterjagerij, onder welken naam dan ook, te bevorderen, vooral in den boezem der Hervormde Kerk.

Sluiten