Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in dit organisme, aldus Dr Vos, dient echter een grondige verbetering te komen.114)

Het bestuur over de gezamenlijke gemeenten der kerk wordt gevoerd door de Synode.

Het getal harer leden bedraagt negentien, gekozen door de provinciale kerkbesturen, benevens de praeadviseerende en adviseerende leden. De keuze geschiedt voor drie jaren.

De taak der synode is, zooals we reeds hoorden, van drieërlei aard: wetgeven, rechtspreken en besturen. 115)

Bij deze Synode berust dus, in betrekking tot de lagere besturen, de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht. De gewone Synodale Vergadering wordt, éénmaal 's jaars, te 's-Gravenhage gehouden.116)

Dr Vos vraagt: „Wie is rechter, wetgever en bestuurder in één persoon dan de absolute monarch in de staatkundige, dan Christus in de geestelijke wereld?"

En even later: „Het is in één woord, een zonderling mengsel van begrippen, waaruit de bepalingen omtrent deze Synode gemaakt zijn, en het wordt meer dan tijd, dat deze Augiasstal gereinigd worde, opdat de Synode zich, gelijk haar betaamt, onverdeeld wijden kan aan de hoogste belangen der kerk". 117)

De Synode stelt in haar wetgevende macht de Reglementen vast, welke voor de geheele Kerk verbindend zijn.

De rechtsprekende macht dezer Synode betreft de tucht en de geschillen.

Het bestuur der Synode gaat over de algemeene belangen der Kerk. 118)

Nog rest ons even te handelen over de Algemeene Synodale Commissie. Zij heeft de Synode tot lastgeefster en is (aldus Dr Vos) voor den behoorlijken gang en spoed van vele zaken onmisbaar. 119)

„Ik voor mij heb in de organisatie nog niets gevonden, waarom de Heer der gemeente mij tot een breuk met haar of tot een uitgang uit haar noopte", zegt Dr Vos. 129)

Sluiten