Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Kerkgenootschap, maar dat dit eerst ontstaat door de vrije confoederatie der verschillende locale kerken" (bl. 551).

Zie ook: G. G. Gijben, Tweeërlei Physiognomie of de verhouding tusschen de Christelijke Gereformeerden en de Doleerende Gereformeerden ,A'dam 1887, bl. 45 en 46.

Professor H. de Cock noemde het independentisch, dat eenige plaatselijke kerken de Dordtsche kerkenorde weer aannamen (H. de Cock, De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerende) in hunne overeenstemming en in hun verschil, Groningen 1887). De Doleerende Kerken keerden echter terug tot een Kerkenordening, die in vroegeren tijd op een wettige Synode was aangenomen. Het was een weder-aannemen van de nimmer wettig afgeschafte Kerkenorde van 1619. Bij de afwerping van het Synodale juk trad in de ontkomen Kerken deze automatisch weer in werking. Zij handhaafden de kerkenorde, zooals die er vóór eeuwen reeds was. Hier van independentisch te spreken is onjuist en onbillijk.

143) Acta der derde voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te 's-Gravenhage in 1891, A'dam 1891, bl. 132.

144) Acta enz., a.b., bl. 112. i«) Acta enz., a.b., bl. 113. "e) Acta enz., a.b., bl. 111.

147) Acta der voorloopige Synode van Nederduitsch Gereformeerde Kerken gehouden te Utrecht 1888, A'dam 1888, bl. 19.

148) Acta der derde voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te 's-Gravenhage in 1891 A'dam 1891. bl. 84.

i4») Acta enz., a.b.. bl. 9.

Dr L. H. Wagenaar en Dr F. L. Rutgers wezen er op, dat wel Art. 41 verbiedt denzelfden dienaar te belasten met de leiding van twee achtereenvolgende Classes; maar dat ten aanzien van Synodes de praktijk der Gereformeerde Kerken geheel anders is geweest.

150) Acta der voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1888, A dam 1888, bl. 11.

Zie ook: aanteekeningen 137 en 143 van deze brochure.

151) Acta enz., a. b., bl. 17. 162) Acta enz., a. b., bl. 40.

153) Acta der tweede voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Leeuwarden in 1890, A'dam 1890, bl. 19.

164) Acta der derde voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te 's-Gravenhage, A'dam 1891, bl. 67.

Sluiten