is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. C. Zaalberg's feestrede, gehouden in den plegtigen dankstond ter gedachtenis der kerkhervorming, wederlegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den predikant van zijne blijdschap gegeven, daarvan de eenige reden is.

Iedereen weet nog, hoe de kort geledene beroeping van den heer Zaalberg bij de Haagsche gemeente, in 't geheel niet door allen met welgevallen werd vernomen ; zij onder onze Protestantsche landgenooten, die de geopenbaarde waarheden, welke zij de grondwaarheden van het Protestantisme noemen, en bepaald de Godheid van Christus nog gelooven en vasthouden, meenden in die beroeping een1 aanslag te zien tegen dat geloof, omdat de beroepene in hun oog de man niet was om als geloofeprediker op te treden; zelfs klonken hier en daar verdachte woorden: die dominé, zeide men, behoort tot de Groninger-school; houdt aan geene belijdenis, gelooft zelfs niet aan de Godheid van Christus. Of zulke beschuldigingen regtens of ten onregte tegen den heer Zaalberg worden ingebragt, willen wij hier niet beslissen; zijne feestrede zelve zal toonen, dat de indruk, dien zij vooral omtrent het geloof aan Christus'' Godheid achterlaat, niet geruststellend is. En toch komt het ons voor, dat de feestrede in het plan des redenaars juist een middel was, om zich aan den ongunstigen dunk over zijne regtgeloovigheid te ontheffen. Ten minste heeft de predikant de behendigheid gehad, eene stof te kiezen die misschien te wegslepend, zeker te schreeuwend was, dan dat iemand er aan zou denken te vragen, wat de spreker over Christus en diens natuur en persoon dacht; de behandeling dier stof zag hij als een toovermiddel aan om de oogen te verblinden van menigeen, die tot nog toe al te scherp misschien naar zijne gevoelens en meeningen onderzocht; eene geschikte gelegenheid was hem aangeboden om te toonen, dat hij, wat hij dan ook over geloof