is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. C. Zaalberg's feestrede, gehouden in den plegtigen dankstond ter gedachtenis der kerkhervorming, wederlegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en evangelie dacht, ten minste één geruststellend kenteeken droeg. De heer Zaalberg heeft in den avond van 31 October, ten aanhoore eener talrijke menigte, de Katholieke Kerk gelasterd, haren val voorspeld en de heillooze oorlogstrompet ten krijg tegen Rome gesloken.

Dat de feestrede opgevuld is met lastertaal tegen de Katholieke Kerk, zullen wij later al te dikwerf moeten opmerken; voor het overige geven wij terstond het bewijs.

Rome's val wordt voorspeld in eene taal, die beter in de kolommen van Fakkel of Nieuwsbode voegen zou, dan op den kansel en in eene feestrede. „De zegepraal „ der Hervorming over Home behoort tot den triumf van „den Christus Gods. Eeuwen lang moge de worsteling „nog duren; zij moet, zij zal met Rome's ondergang „eindigen. Eens rukt de Overste Herder der zielen den „ priestervorst te Rome de driedubbele kroon van het „hoofd. Daar valt ook het laatste bolwerk dat Rome be„ schermde. — — Hoog boven hare heuvelen schalt de „zegekreet: zij is gevallen, zij is gevallen, Babyion, die

„ groote stad ! [ook dit nog f] En ja, het wordt licht,

„ het moet, het zal licht worden. Profeteer het tegen Rome,

„gij christelijke hope Rome verachtert, het wankelt,

„ het valt." — Met zulk zinloos en soms akelig gegil zijn de laatste drie bladzijden der feestrede opgevuld.

Ook oorlogskreten schalden: „Verspreidt het licht der Her„ vorming naar uw beste vermogen in den kring, waarin gij „ geplaatst zijt. Gordt u mede aan tot den strijd tegen Rome, „ dien goeden strijd des geloofs en der liefde [! ?], waarbij „ men met de duisternis kampt om den broeder tot Christus „te brengen. Wij vragen u van het uwe, iets van uwe „bezitting, uw woord, uwen invloedM; — op eene andere plaats wordt van Rome's „ zegekreten" gesproken,