Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd slechts middelaars zag": tegen Christus' middelaarschap strijdt zeker de Katholieke Heiligenvereering.

De Kerk, die Christus zich in zijn bloed verwierfi), is volgens de Katholieke leer niet binnen de grenzen der aarde besloten, maar omvat ook de gewesten des lichts, waar Christus zelf, na volbragten strijd, is binnengegaan, en waar Hij zijne verlosten, die in zijne liefde de aarde verlieten, de hemelsche en eeuwige vruchten zijner verlossing schenkt. Eén is die Kerk des hemels en der aarde, omdat één haar Verlosser, één haar Heer en Koning is; en hetzelfde overwinningslied, dat van de aarde opstijgt, Christus ter eer: Gij hebt ons vrijgekocht uit alle volken en geslachten en talen, zingen ook de Heiligen des hemels hunnen eenigen Verlosser toe 2). Maar zoover de hemel verheven is boven de aarde, zooveel sterker klinkt de zang der hemellingen; hun Verlosser immers is Christus in den volsten zin; in hen kwamen de vruchten der verlossing, door de goddelijke genade, die zij ontvingen en waaraan zij door eigene medewerking naar vermogen beantwoordden, tot volle rijpheid; zij zijn daarom de hoogste roem des Verlossers. Op aarde wordt Christus, de Verlosser, de eenige Middelaar, verheerlijkt door het bestaan alleen der Kerk, die Hij achttien eeuwen geleden stichtte, en in welke Hij gedurende al dien tijd de waarheid toonde zijner onfeilbare belofte: Ziet Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuwen 8); maar eindeloos grooter glorie straalt om den

1) Act. XV. 28.

2) Apoc. VII, 9. Juist op den feestdag van alle Heiligen worden deze woorden onder de H. Mis in de lesse gelezen.

3) Matth. XXVIII, 20.

Sluiten