Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, niet nadat de zonde over haar had geheerscht, maar in het eerste oogenblik haars bestaans.

En die bevoorregte Maagd zou „niet in de[n] rei der verlosten door Christus staan " ? zou hare verlossing Hem niet danken? zou „hare kroon niet aan*zijne voeten behoeven neder te leggen" ? — terwijl niemand zoozeer de verloste door Christus is als Maria, terwijl- in niemand zijne verlossing zóó diep doordrong, zóó magtig werkte, zulk heerlijk bewijs harer alvermogende kracht leverde, zulke, het liefdewerk van een' God waardige, vruchten droeg, als in de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Christus' volle zegepraal over de zonde, zijne geheele overwinning van den vorst der duisternis predikt luide de Katholieke Kerk door haar geloof aan de Onbevlekte Ontvangenis; want nu zien wij Hem de zonde geheel en al vernietigen; nu kan de helsche vijand des Heeren niet meer in heiligschendenden overmoed het hoofd opheffen en zich beroemen, dat Gods kinderen en Jesus' vrijgekochten, zonder uitzondering, ééns ten minste, in het oogenblik hunner wording, zijne prooi zijn geweest; nu hij is geheel verslagen, en al zijne magt is gebroken in die vrouw, welke God reeds in het paradijs als zijne vijandin aanwees, gebroken door dat Zaad der vrouw, dat, volgens de vroegste voorspelling, den kop der helsche slang verpletteren zou.

Zietdaar, hoe in Maria's Onbevlekte Ontvangenis de roem der verlossing, in haar eervol voorregt de eeuwige glorie haars Zoons uitschittert; daarom mogen wij vrij haar hoog verheffen, want nog hooger verheffen wij daardoor Jesus Christus; ons lied, der Onbevlekte Moedermaagd ter eer, mag luide klinken, want dat lied is tevens de zang der overwinning voor onzen en Maria's Zaligmaker;

Sluiten